Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Кабр
Кабр
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:55 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Цабр


Ва суолул мункари ван накири фил цабри ыаццун коинун.                                       

   Дар цабр барои суол кардану пурсидани бандаыо ду малоика вазифа доранд. якеро ном Мункар ва дигарро ном Накир (ношинос) аст, ки мепурсанд аз рабб ва наб| ва дин ва китоб. Агар дар г;ристон неву дар щои дигар мадфун шудааст, ё дар зери об аст, хулоса маййит дар ыар кущое ки бошад, дар сари ; зоыир мегарданд ва мепурсанд:рабби ту кист, дини ту чист, набии ту кист. Ва ин ыац асту рост ва шуданист.

   Дар саыеыи Бухор| омада, ки азоби цабр ыац аст, зеро Расулулллоы (с) бар ду цабр гузашт ва гуфт: ”Ыарду ин цабрро (соыибашонро)  албатта азоб карда истодаанд”. Ояти 27-уми сураи “Иброыим” ба маънои ин ыадис далолат мекунад.

   Анбиё ъалайыимуссалом аз суолу пурсиши цабр истисноанд ва инчунин атфолу шуыадо низ, дигар ыама пурсида хоыанд шуд. Баъзе бар ин ацидаанд, ки барои тифлон саволи цабр аст. Ыазрати Имом разияллоыу ъаныу дар мавриди пурсиши тифлыои кофирон таваццуф карданд. Ва инчунин дар вуруди оныо ба щаннат низ таваццуф варзиданд. Дар ин боб баъзе бар ин ацидаанд, ки тифлыои кофирон дохили щаннат гашта ходими аыли щаннат мегарданд. Ин ацидаи заъиф аст, зеро ыуру ьулмон ыаст.

Ва иъодатурруыи ило щасадил ъабди фи цабриыи ыаццун. 

   Дар боз гардонидану ворид сохтани р;ы ч| дар мащм;ъ ё ба ыар як аъзояш щудо-щудо ба щасади инсон барои щавоб гуфтан ва пурсиши малоикаыо ыац аст. М;ъминон дар щавоб мег;янд, ки рабби ман Аллоы, дини ман Ислом ва набии ман Муыаммад (с) ва китоби ман Цуръон аст. Аммо кофирон бошанд, ба щои щавоб “ыоы-ыоы” мег;янд, ки маънои “намедонам, намедонам”-ро дорад.

   Умуман дар масъалаыое, ки м;ътазилаыо ва баъзе аз рофизиыо ихтилоф доранд, пурсида мешавад, ки оныо бо ин ихтилофашон ыукми ояти 46-уми сураи “Ьофир”-ро чигуна арзёб| мекунанд? Тафсири мухтасари ин ояти карима ыамин аст, ки дар цабр пагоыу бегоы, цабл аз циёмат д;зах ба инсони кофир арз карда мешавад... Дар ин боб оёт ва далел бисёр аст, аз щумла ояти 46-уми сураи “Ьофир” ва ояти 21-уми сураи “Сащда”.

Ва заьтатул цабри ыаццун. 

Ва оь;ш гирифтан (танг гаштани г;р) ва сахт фишор доданаш майитро ыац асту собит аст.

  Ыатто барои м;ъмини комил ыам ыац аст. Аз щиыати ыадисе, ки ворид шудааст, он ыазрат саллаллоыу ъалайыи васаллам фармуданд:”Агар мебуд нафаре, ки аз сахтии фишор додани г;р нащот меёфт, албатта Саъд ибни Маъоз нащот меёфт. Зеро ; шахсе буд, ки Арши раымон аз мавти ; дар ларза даромада буд”. Фишори г;р чунон аст, ки вай бар маййит чунон танг мегардад, ки цабурьаыояш аз якдигар гузашта мераванд. Баъд аз он Аллоы субыонаыу ва таъоло кушоиш медиыад барои м;ъмин ва васеъ месозад г;рро, то чашм дидан. Ва ин барои м;ъмин чунон гуворо аст, ки ба мисли фарзанди аз сафар бар мегардаду модар ;ро гарму щ;шон ба оь;ш мегирад, ба ин монанд аст.

  Ба ыар тацдир ба зоыири ыадис имон меорем, аммо фишори ; аз щумлаи муташобиыот буда чигунагии онро мо гуфта наметавонем, инро  таныо Худо  медо-над.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:55 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Цабр


Ва ъазобуыу ыаццун коинун билкуффори куллиыим ащмаъин ва либаъзи ъусотил муслимин.         

   Ва азобу амалыои цабр барои щамиъи кофирон ва барои баъзе мусулмонони осию гунаыкор ыаццу имконпазир аст. Ва инчунин бонеъмат будан дар г;р барои баъзе м;ъминон тибци ыадиси поён ыац асту рост.

  Дар ыадис омада:“Цабр боье аз боьыои щаннат ё чоыи азобе аз чоыыои азоби д;зах аст”. Зеро ин цабр яке аз аввалин манзилыои охират аст. Агар инсон аз ыамин нащот ёбад, Худо хоыад аз дигарыояш нащот меёбад ва мобаъд барои ; осонтар аст. Агар аз ин нащот наёбад, мобаъдаш барои ; сахттару душвортар мегардад. Ин аз ривояти ыазрати Усмон ибни Аффон ицтибос оварда шуд. Бидон ба дурустие, ки Аллоы таъоло навъи ыаётро мицдоре, ки азоб мебинад ё лаззат мебарад, дар цабр халц месозад. Назди аыли ыац дар ин сухан ихтилоф нест. Аз ыазрати Аб; Ыанифа разияллоыу ъаныу дар ин боб таваццуфро хабар доданд. Аммо цалами Аб; Ыанифа разияллоыу ъаныу бар иъодаи р;ы далолат мекунад, чунки щавобу суолоти Мункару Накир феъли ихтиёрии банда аст ва он бе р;ы имконнопазир аст.

  Аммо дар р;зи щумъа ва моыи рамазон кофир аз олам равад, азоб аз он бардошта мешавад, ацида кардаанд баъзе. Дар ин хусус баыси бисёр аст, чунки азоби кофир доимист.

  Писандида ин аст, ки м;ъмини мутеъу фармонбардор дар р;зи щумъа ва ё моыи рамазон чашм бип;шад, азоби цабр набошад.

  Аммо фишори г;рро диданаш ногузир аст. Онро мебинад, зеро аз неъматыои Худо бархурдор гашта шукронаи онро ба що наовард. Ва агар гунаыкор бошад, барои ; ыам фишори г;р ва ыам азоби г;р ыаст, локин р;зу шаби щумъа ва моыи рамазон аз азоб озод аст. Баъзе ашхосе ба таври умум мег;янд, ки касе р;зи щумъа бифавтад, то р;зи циёмат азобро намебинад. Тавре дар боло гуфтем, аз дидани азоб дар амон набудааст ва сухани ин гур;ы ягон асосе надорад, магар барои м;ъмини мутеъ.

  Мо ба он имон меорем, ки азоби г;р ыац аст ва чи хел буданашро ба Худованди кариму мутаъоли ба ыама чиз цодиру тавоно ыавола мекунем ва худ машьули он намешавем.

  Акнун чанд нуцта дар бораи р;ы гуфтанро ин що зарур мешуморем. Р;ы як щавыари бисёр латифу нозук аст. Чунончи об дар навда ё шохи дарахт барои ыаёту нум;и он, навдаву шохаву дарахт хизмат мекунад, р;ы ыам дар бадани инсон ба ыамин монанд аст. Ыаргоы, ки об хушк мешавад, навда ыам хушк мегардад ва шохаву дарахт ыам.  Ва р;ыи инсону щасади инсон ыам ыамин гуна аст, аммо худи р;ы дар аслаш ч| гуна аст ин барои мо ыамчун як муаммо боц| мемонад.  Худованд аз илми р;ышинос| ба мо бандагонаш дониши кам додааст. Бо ин дониши ночиз донистани р;ы ба пурраг| барои мо имконнопазир аст. Зеро инсон  мураккабтарин махлуци Худованд ва то ыадди охир донистанашаванда аст, магар Худованд худаш доност (ниг сураи “Алисро” ояти 85).

  Имон овардан ба ”Миъод” (бозгашт) дар р;зи циёмат ыац аст. Зеро ин дори дунё барои инсон маыалли коркарди имтиыон аст. Модоме ки чунин аст, барои кас дори дигаре лозим аст, ки аъмоли инсоныо мавриди санщиш ва ыисобу китоб царор бигирад ва барои амали нак; ащру савоби арзанда ва барои афъоли шаррашон щазо бигиранд. Р;зи бозгашт, майдони маышар, дашти арасот р;зи циёмат аст, ки мицдори он р;з 50-ыазор соли ин дунё аст (ниг. сураи”Алыащ” ояти 70).

  Агар чунин набошад, пас зиндаг| дар ин дунё бемацсаду беыуда аст. Пас Офаридгор ин дунёро бе мацсад офаридааст? Пас д;заху биыиштро барои ч| халц кардааст? Пас нак;кор ва ё бадкор будан аыамияте надорад? Пас расулонашро миёни мардум фиристонидани Худо барои чист? Пас Цуръон барои ч| омадааст? Не, не мерасад р;зе, ки ыар як инсон барои аъмоли худ назди Худованд щавоб хоыад гуфт. Зеро Аллоы таъоло ба воситаи анбиё, авлиё ва уламо ва китобыояш бандагонашро аз дорулфано ба дорулбацо ва он чи, ки дар ин ду мегузарад, огоы кардааст.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:56 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Цабр


Ва кулли шайъин закараыул ъуламау бил форсийяти мин сифотиллоыи таъоло ъазза исмуыу фащозал цавлу биыи сивал яди билфорсийяти.  

  

  Ва ыар ончиро аз сифатыои Аллоы таъоло, ки аз щумлаи муташобиыотанд, уламои киром аз ибораи араб| ба забони форс| тарщима намудаанд мисли ”ващы”, “цадам”, “айн” ва исмыои Аллоы таъоло, ки фаымову ол| ва аз ваымыо ьолибу баланд аст, щоиз ва сухан намудан равост. Ба щуз ”яд”, ки онро наметавон ба форс| “даст” гуфт. Яъне мумкин нест, ки биг;ем  “ба дасти Худо”.

  

Ва ящузу ан яцула” ба р;йи Худои ъазза ва щалла” било ташбиыин ва ло кайфиятин. 

  

  Ва щоиз аст, ки “ващыуллоы”-ро ба форс| (Ба р;и Худои азза ва щалла) биг;ем. Ин ищозат аст, аммо беташбеы ва бемонандсоз| ва бециёскун|. Чунон, ки ”ядуллоы”-ро мумкин нест ”дасти Худо” биг;ем ва низ ищозат нест, ки биг;ем “ядуллоы” ин цудрати Аллоы таъоло аст ё неъмати вай аст. Зеро, ки ботил сохтани сифат лозим меояд.

  

Ва лайса цурбуллоыи ва ло буъдуыу мин тарици тулил масофати ва цасриыо валокин ъало маънал каромати вал ыавни. 

  

  Ва нест цурби (цариби) Аллоы таъоло ба итоаткорон, ва нест дур| Аллоы таъоло аз гунаыкорон, ыамчунон ки дар ыадис омада, ки албатта сахт| цариб аст ба с;и Аллоы таъоло, ин цариб| ва дуриро ыамчун масофа набояд фаымид. Оныо маънои арзу т;лро надоранд. Ин царибу дур он царибу дуре, ки инсон медонад он маъно нест. Ва ыамчунин он царибу дур маънои боцадрию-бецадр| ва азизию-хору залилиро надорад. Агар оныоро чунин маънидод кунем, таъвили калом мешавад. Ин щоиз нест. Ва метавонем биг;ем ки:

    
Вал мутиъу царибун миныу било кайфин. Вал ъоси баъидун ъаныу било кайфин вал цурбу вал буъду вал ицболу яцаъу ъала мунощи.
  
  Ва бандаи итоаткор цариб аст ба с;и Аллоы таъоло бидуни ташбеы бо дигар цариб|. Ва бандаи гунаыкор дур аст ба с;и Аллоы таъоло беташбеыу монандкун| ба дигар дур|.
   Ва цариб| ва дур| ва ицбол (р; ба р;) ва зидди ; р;й гардонидан ин сифот ба бандае, ки с;и Парвардигори худ мунощот мекунад, воцеъ мешаваду р;й медиыад. Зеро ыар цадар, ки банда ба с;и Парвардигори худ сащда кунад, ыамон цадар цариб мегардад (ниг. сураи “Алац” ояти 19).
   Вале на мисли царибшавии замин|. Царибгард| шабеы надорад, аз ин хотир ыазрати Имом разияллоыу ъаныу ин масъаларо аз щумлаи муташобеыот гуфтанд.
   
Ва казолика щиворуыу фил щаннати вал вуцуфу байна ядайыи било кайф.    
   
  Ва инчунин дар щивори Парвардигор будани банда дар щаннат ин ыам аз щумлаи муташобиыот аст. Бандаи муцарраби даргоы метавонад дар щивори Аллоы таъоло царор бигирад. Ва дар щивори Аллоы таъоло будан беташбеыу монандкун| ва бе чигунаг| аст. Ыамчунин вуцуфи банда дар циёмат дар назди Офаридгор аз щумлаи муташобиыот аст. Вуцуфи банда худ маълум аст, аммо ин вуцуф чигуна аст, ба кадом сурат мешавад, банда сифат карда наметавонад, зеро он бе мислу монанд аст (ниг. сураи “Арраымон”ояти 46, сураи “Аннозиъот”ояти 40).
  Дар ыацицат дар мацоми тавфиц оем ихтиёри имом разияллоыу ъаныу он аст, ки “Цурби ыац ба с;и халц” ва “цурби халц ба с;и ыац” ин як сифатест бе кайф (чигунаг|) ва наътест бе кашф.
  Ва щумыур бошанд инро чунин таъвил мекунанд, ки “Цурб” раымати Аллоы таъоло аст аз р;и тоату ибодат ва “Буъд” дур шудани неъмати ;ст аз р;и маъсият. Худо донотар аст.
 
Вал Цуръону муназзалун ъало расулиллоыи саллалллоыу ъалайыи васаллам ва ыува фил масоыифи мактубун.                                   

  Цуръон ки каломи Аллоы таъоло аст, ба Расулуллоы саллаллоыу ъалайыи васаллам муддати 23-сол ба воситаи ыазрати Щабраил ъалайыиссалом нозил шудааст. Ва Цуръон ыозир дар мусыафыо (саыифаыо) навишта шуда мазбуру мастур аст. Ин сухан  ишора ба он аст, ки байни ду муцова царор дошта (сухани Худо Цуръон) ба Каломуллоы машыур аст.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:56 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Цабр

 

Ва оётул Цуръони фи маънал каломи куллуыо муставиятун фил фазилати вал ъазамати. 

  

  Ва оятыои Цуръон дар маънои калом хоы дар бораи раымати худо бошад ва хоы мадыи анбиё ва хоы сифати авлиё, хоы ьазаби \ таъоло, ё мазаммат кардани душманони Худо бошад ва ё вобастаг| дошта бошад ба щамиъи аыкому аркон, ё барои имтиыони бандагонаш, ыама аз р;и фазилат ва лафзият ва азамати маънавият ба ыамдигар баробаранд.

   

Илло анна либаъзиыо фазилатаз зикри ва фазилатал мазкури мислу оятил курси.  

  

  Магар ин ки албатта баъзе оятыои Цуръонро ду фазилат аст : Яке фазилати зикри ояти Цуръон ва дигаре фазилати он чи ки дар оят зикр шудааст, мисли “Оятулкурс|”.

    

Лианнал мазкура щалолуллоыи таъоло ва ъазаматуыу ва сифотуыу фащтамаъат фиыо фазилатони фазилатуз зикри ва фазилатул мазкури. 

  

  Зеро ончи ки дар “оятулкурс|” зикр мегардад, щалолу ыайбату бузургию сифати ыоли \ таъоло аст.

  Пас щамъ шудааст дар ин оят ду фазилат: Яке вай ояти Цуръон аст ва дуюм фазилаташ ин аст, ки дар он исмыо ва сифоту тавсифи Аллоы таъолост. Ва монанди ыамин сураи “Ихлос” аст, зеро дар он сифати хоси \ таъоло зикр гардидааст. Валлоыу аълам.

      

Ва фи сифатил куффори фазилатуз зикри фаыасбу мислу циссатил куффори. Ва лайса фил мазкури ва ыумул куффору фазилатун. 

  

  Ва оятыое, ки дар шаъни куффору циссаи оныо омадаанд, фацат як фазилат вущуд дорад ва он ин аст, ки ояти Цуръонанд, вале дар мазкур фазилат нест. Мисли оятыое, ки мансуб ба Фиръавну Иблису Абу Лаыабу дигару дигаранд. Зеро оныоро Худованд наый кардааст.

      

Ва казоликал асмоу вассифоту куллуыо муставиятун фил фазилати вал ъазамати ло тафовута байнаыумо.

  

  Ва инчунин байни исмыои Аллоы таъоло ва сифатыои \ таъоло дар аслу азамат ва фазл бо эътибори аслу маъно байнашон тафовут набуда, ба ыамдигар баробаранд. Мисли сифатыои ”лаыул мулк”, “лаыул ыамд”, “лаыул кибриё”, “валмащд” ва исмыои “алвоыид”, “алфард” ыамаашон тавре дар боло гуфтем, дар мартаба ба ыамдигар баробаранд. Вацто ки исмыо ва сифатыоро ба зоти Аллоы таъоло нисбат медиыем, ин маънои онро дорад, ки ыама баробаранд. Аммо баъзе исмыо ё баъзе сифатыо аз ыамдигарашон азаматтаранд. Зеро як нукта дар ривоёт ва дар аыодис собит шудааст. Аз щумла доир ба исми аъзам ыамин гуна ацида мавщуд аст. Валлоыу аълам.

   Аз ин хотир аз Аб; Ыанифа ривоят шудааст, ки мег;янд: ”Ыар кас,  ки щоыилу нодон монад аз Холици худ, он шахс узрдор нест. Зеро халци осмону замин ва нафси худашро ва ьайраро мебинад. Агар рафту чунин шуд, ки расулон фиристода намешуданд, ба халц вощиб буд, ки ба ацлыояшон Холици худро ба роыи инсон| бишносанд. Ыол он ки расулонашро ба с;и халц фиристод то ;ро муарриф| кунанд ва аз ыастии ; халцро фаымонанд, дигар щои узру маъзарат нест”.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:57 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ва расулуллоыи саллаллоыу ъалайыи васаллам мота ъалал имони. 

  

  Дар баъзе нусхаыои шарыи «Фицыи Акбар» чунин омадааст, ки ыазрати Расулуллоы (с) аз дунё бо имон гузаштанд. Ин ибораи асл| набудааст, ки шореы дар ин майдоне, ки зоыир аст дар садри баён худро нишон додааст ва эытиёщ ба зикр ыам надорад. Зеро ыазрати Расулуллоы (с) аз ин ыолу шаън олист.  Зеро анбиё  ъалайыимуссалом аз гуноыи саьира ва кабира маъсуму поканд. Ч| дар ибтидо ва ч| интиыо ва шояд мурод аз ин ибора он бошад, ки инсон метавонад эътицод кунад ва щазму яцин кунад бар имони Расулуллоы (с). Ва аммо ба ьайри имони Расулуллоы (с) ба мисли авлиё, уламо, асфиё ва аъён ва дигарон дар имон ва бо имон рафтанашон щазм карда наметавонанд. Агар чи аз оныо каромоту илми ыол ва щамиъи навъи тоъатыо зоыир шуда бошад.

 

  Зеро асли ыукми ин кор бар илми яцин вобаста аст, ; бошад аз илми афроди инсон п;шида аст, пас бояд дар миёни хавфу ращо боц| монад ва мацомашро чи барои худ ва чи барои дигарон на як тараф балки байни хавфу ращо донад. Магар анбиё (ъ)-ро метавонад натарсида ба оныо щазму ыукм кунад. Валлоыу аълам.

  

  Аз ин щост, ки ыатто (ашараи мубашшара) даы ёри биыишт| ва монанди оныо аз инцилоби аыволашон ва суъи (бади) амалашон дар хавф буданд.

  

  Хонандаи азизу мухлис Худованд ацидаи ыамаи шуморо тоза бигардонад, аыли салафро Худованд раымат кунад. Омин!

  Аыли салаф дар шоыид| додани кас ба щаннат ба се цавланд:

   1-ум ба ьайри анбиё ъалайыимуссалом ба ыещ кас гуфта наметавонем, ки ту щаннат| ыаст|. Ман шоыид! Ин амрест, ки цатъ| дар он ыещ ихтилоф нест.

   2-юм ба щаннат| будани он м;ъмине шоыид| дода метавонем, ки дар ыацци он шахс (ё шахсон) нассе (далеле) ворид шуда бошад, ч| оят бошад он насс ч| ыадис мисли ашараи мубашшара (даы ёри биыишт|) мисли саыобагони Байъатурризвон ва аыли щиыоди Бадр. Локин ин ыукм заннист (гумонист).

   3-юм агар м;ъминон шоыид| диыанд,метавон шоыид| дод. Масалан дар «Саыеыайн» омада, ки аз назди Расулуллоы (с) щанозае гузашт, асыоб ба он маййит санои хайр гуфтанд. Расули Худо (с) гуфт: «Ващабат». Боз щанозаи дигаре ыамчунин гузашт,  асыоб санои шарргуфтанд. Расулуллоы саллаллоыу ъалайыи васаллам боз гуфтанд: «Ващабат».                      

  Ыазрати Умар инро шунида гуфт: «Ай Расули Худо ч| чиз вощиб шуд,ки ба ыар ду як хел щавоб дод|?»     Паёмбари Худо (с) гуфт: «Онеро,ки санои хайр гуфтед бар ; щаннат вощиб шуд ва онеро,ки санои шар гуфтед бар ; нор вощиб гашт. Шумо шоыидони Худоед дар р;и замин».

 

  Албатта байни шоыидони ин замон ва он даври саодат тафовути зиёде ыаст. Бояд шоыидон аз аыли шаыодат бошанд. Умед аст, ки ин кор зоыир аст, зеро Худованд цодир аст.

   

Ва Аб; Толиб мота кофиран.

  

  Амаки Расулуллоы саллаллоыу ъалайыи васаллам, ки падари Ал| разияллоыу ъаныу буданд, аз олам беимон рафтанд.

  Дар ривояте омада, ки ыарвацто ки мавти Аб; Толиб наздик расид, Расулуллоы саллаллоыу ъалайыи васаллам назди ; омад. Аб; Щаылро онщо нишаста дид. Пас Паёмбар (с) гуфт: «Эй амак биг; калимаеро, ки ыущщат шавад барои ту назди Худо». Аб; Щаыл инро шунида гуфт: «Оё мегард| аз миллати Абдул Мутталиб (ай бародар)?» Аб; Щаыл ин суханонро чандин такрор кард, ки дар охирин маром Аб; Толиб гуфт: «Ман миллати падарам Абдул Мутталиб мемонам». Ва аз калимаи тайибаро гуфтан р;й гардонид. Онгоы ыазрати Расулуллоы (с) гуфт: «Цасам ба номи он Худо, ки истиьфор мекунам барои ту то даме, ки наый накунад маро Аллоы таъоло».

  Ривоят  шудааст, ки   пас  аз  ин  дар   хусуси   Аб;   Толиб ва  даъват   намудани Расулуллоы (с) ;ро ва ибо кардани Аб; Толиб аз ин, Аллоы таъоло оятыои каримаи Худро нозил кард. Мазмуни оят ин аст, ки агар чанде хешони наздиканд, вале оныо мушрику кофир бошанд, барои оныо аз Худо истиьфору ом;рзиши гуноыыояшонро талаб накун. Чунки чунин ашхос асыоби щаыиманд. Ва дар ояти 113-уми сураи «Тавба» мефармояд, ки албатта ту (паёмбар) ыидоят карда наметавон| шахсеро, ки д;ст медор| ва лекин Аллоы таъоло ыидоят мекунад шахсеро, ки хоыад.

 
FarhorДата: Чумъа, 07.01.2011, 13:35 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
савол ва чавоб дар кабр
 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Кабр
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019