Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Таърихи Исломи » Таърихи Исломи » Абубакри Сиддик
Абубакри Сиддик
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 19:07 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

    Ыаёти Абубакр (р)

пеш аз Ислом


 

 Абдуллоы ибни Усмон ибни Омир дар соли 51 пеш ыищрат дар цабилаи бани Тайим дар Маккаи Мукаррама чашм ба дунё кушод. Лацабаш "Атиц", кунияш "Абубакр" ва маъруф бо "Сиддиц" мебошад. Падараш Усмон бо лацаби "Абуцаыофа" маъруф буд, аз ин лиыоз ыазрати Абубакрро бо писари Абуцаыофа низ хитоб мекарданд. Модараш Уммулхайр – Салмо духтари Сахр ном дошт.

Цабилаи бани Тайим монанди дигар цабилаыои Макка маъруфу номдор набуд аз ин сабаб аз давраи щавониаш маълумоти муфасалле дастрас нагаштааст. Таныо аз ; баъзе сифатыои ыамида, илми фаровон ва циссаыои тищорати ; ривоят гардидааст.

Ибни ыишом дар китоби "Сирати Набавия" дар васфаш чунин овардааст: "Абубакр –Худо аз ; роз| бошад- донотарини Цурайш ба аыли он ва аз тамоми неку бади он огоы буд. \ марди ыамчун парыезгору соыибахлоц дар цабилаи худ шинохта мешуд. Аз г;шаю канори Макка мардум дар гирдаш щамъ омада, аз илму маърифат, иршоди тищор| ва с;ыбатыои самимии ; баыравар мегаштанд.

\ дар кори тищории хеш ба шаырыои гуногун сафар карда буд. Дар сафар доимо ба рафицонаш аз моли шахсии худ нафаца мекард ва бо ин хислатыои ыамидааш муыаббати худро дар дили Цурайш що карда буд.

\ пеш аз фатраи Ислом, ки ба фатраи "щоыилият" машыур аст бар нафси хеш н;шидани шаробро ыаром гардонида буд. Н;шидани шароб дар он фатра монанди н;шидани об ба шумор мерафт.

Ыазрати Абубакр дар ыаёти хеш ба бутыо сащда накардааст. \ худ дар ин бобат ривоят карда мег;яд, ки чун ба синни булуь расидам, падарам манро аз дастам гирифта ба бутхона бурд. Чун бо он бутыо р; ба р; шудем падарам ба ман хитоб карда гуфт: "Ин Худои туст", пас манро бо оныо таныо гузошта, худ бирафт. Чун таныо бимондам р; ба он сангыои безабон карда гуфтам: "Ман гуруснаам, пас манро таъом биёр". Муддате интизор шудам аз оныо садое нашунидам. Пас гуфтам: "Ман бараынаам, пас манро либос биёр". Оныо хом;ш буданд. Пас сангеро гирифта бар р;йи оныо андохтам.

 Ыазрати Абубакр (р) пеш аз ислом д;сти Муыаммад (с) буд. \ дар сафари тищорие, ки Расули акрам ба с;йи Шом карда буд, ширкат дошт. \ бо амаки Пайьамбар (с) дар ыодисаи машыуре, ки бо Буыайраи роыиб дар роы ба с;йи Шом рух дода буд, ыамроы буд.

Чи тавре, ки зикр кардем бо вущуди шуырат пайдо намуданаш дар байни Цурайш, аз зиндагии ; ба мо маълумоти кам омадааст. Ьайр аз он ки ; тощир, соыибилм ва д;сти Пайьамбар (с) буд, дигар маълумоте ворид нагаштааст. Ин аст бузургии Ислом. Ыазрати Абубакр таныо ба шарофати дохил гаштанаш ба Ислом дар паынои олам овозадор гашта, дар пешрафти даъвати Ислом| марди дуюм баъд аз Расули акрам ба шумор мерафт. Агар Ислом шахсеро иззату шараф диыад, пас таныо он ба цадри ихлосманд| ва хидмати самимии инсон дар дини хеш аст.

 Ыазрати Абубакр шахси хароби сафедп;ст, китфыои борик, миёни борик ва чашмыои каме фур;рафта дошт.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 19:09 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ыаёт дар Мадина


  Пайьамбар (с) дар хонаи таьоыои худ царор гирифт. Дар он щое, ки шутураш истода буд, масщид бино кард. Бинои масщид аввалин ицдоми Расули акрам дар Мадинаи Мунаввара ба шумор меравад. Масщиди биногашта на таныо барои гузоштани намозыои панщгона буд, валокин мадрасае буд, ки дар он саыобагон таълимоти набавиро гирифта масъалаыои рузмарраи хешро дар он ыал мекарданд. Щое буд, ки барои кабаьалон, бенавоён, мусофирон ва меымонон цароргоы ба шумор мерафт.

Пайьамбари Худо кори дуввумине, ки дар Мадина анщом дод, он якдил кардани байни муыощирон ва ансориыо буд. Якеро бо дигаре ном бо ном бародар мехонд. Бародарии оныо то щое рафт, ки дар аввали кор аз ыамдигар меросбар шуданд ва таныо дар ьазваи "Бадр" ояти Худованд| нозил гашта ин ыукмро фацат барои "Улул-арыом" гардонид.

Пайьамбар (с) дар он р;з Абу Бакр (р)-ро бо Хорища писари Зайд бародар эълон кард.

Бо ин кор Расули акрам бинои давлати исломиро мустаыкам намуда сулыу оромиро дар Мадинаи Мунаввара щор| сохт.

Дар соли 2-уми ыищр| якумин ьазва дар ислом рух дод, ки дар он ыазрати Абу Бакри Сиддиц шущоатмандии хешро нишон дод. Ыазрати Али ибни Аби Толиб р;зе дар аыди хилофатиаш гур;ые аз мардумро пурсид: "Далертарин инсон кист?". Ыама бо як овоз гуфтанд: "Шумо, эй амири м;ъминыо". Пас гуфт: "Аммо ман дуруст, ки ба душманони Худо пир;з мегаштам, вале далертарин инсон Абубакр аст. Дар р;зи ьазваи Бадр, вацте ки барои Пайьамбар (с) арише бино кардем ва аз мардум пурсидем: К| дар паыл;и Расули акрам истода, мушрикыои наздикшударо аз \ дур месозад. Пас цасам ба Худо, ки касе наздик нагашт, магар Абубакр. \ бо шамшери худ дар канори Расули акрам истода, бо тамоми ыастияш аз Пайьамбар (с) дифоъ мекард".

Дар ин ьазва мусулмоныо дастболо гаштанд. Мушрикыои Макка аз ин набард захмыои зиёд бардошта 70 нафарашон ба цатл ва 70 нафари дигар асири мусулмоныо гаштанд.

Дар он р;з Пайьамбари Худо аз саыобагон дар хусуси асирыо машварат мехост. Ыазрати Ал|, Умар ва чанде аз саыобагон тарафдори цатли асирыо буданд. Зеро оныо азобу шиканщаыои зиёдеро аз мушрикыо чашида буданд ва душманони Худоро барои сар задан тарафдор| намуданд. Аз тарафи дигар ыазрати Абубакр мегуфт: "Эй Пайьамбари Худо, он асирыо хешу табори мо ыастанд, пас аз оныо фидя талаб кун". Расули акрам, ки ;ро Худованди таоло "дилс;зи мусулмоныо" номидааст, ба машварати Абубакр амал намуд.

Ыазрати Умар нацл мекунад, ки чун саыари р;зи дигар омад, Пайьамбар (с) ва Абубакрро гирён ёфтам. Пас ба оныо р; оварда гуфтам: "Эй Расули Худо, чи чиз Шуморо гирён сохт! Биг;, агар аламовар бошад, гиря кунам, вагарна худро бо Шумо гирён созам. Пайьамбари Худо дар посух гуфт: "Азоби Худованд аз ин дарахт (ба дарахти наздике ишора кард) ыам ба мо наздиктар омад ва агар аыди Худованд бар мо намебуд, ыамаи мо ба сабаби гирифтани фидя ыалок мегаштем". Ва дар ин шаън, оятыои 67 то 69 сураи "Анфол" нозил гашт. Ыазрати Умар гирён шуда бо худ мегуфт: "Вой бар ту эй Умар, ки ба сабаби ту Пайьамбар аз щониби Худованд сарзаниш гашт."

Ыазрати Абубакр дар ьазваи Уыуд, дар ыолате, ки саффи мусулмоныо рахна гардида, лашкар пароканда гашта буд, монанди к;ы дар атрофи Пайьмабр (с) собит истода, аз вай бо тамоми ыастиаш дифоъ мекард..

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 19:09 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline


  Баъд аз ьазваи "Бани Мусталац", ки дар бозгашт ыодисаи ифк рух дод, ки дар он дар ыацци модари м;ъминыо – Оиша духтари Абубакр туымат карданд, ыазрати Абубакр сахт мутаассир гашт. \ рух додани ин воцеаро бовар намекард. Вале мардуми зудбовар он гуфтаыоро даыон ба даыон нацл карда, дар саросари Мадина овозаи он туыматро паын карданд. Р;зыо барои модари м;ъминыо – Оиша (р) хело гарон буд. \ худ он туыматыои дар ыаццаш овоза шударо бовар намекард, вале...  "Баъди ыар мушкилие осонист". Худованди таоло он туыматыои бардуруьро такзиб намуда аз болои ыафт осмон ыукми тоыира будани ыазрати Оишаро эълон кард.

Аз щумлаи касоне, ки дар паын гаштани он туымат сабабгор буд, Мусаттаы ибни Асоса буд. Ыазрати Абубакр дар асари он рафтораш нафацае, ки моыона барояш медод, манъ кард. \ цасам ёд кард, ки баъд аз имр;з дигар як танга барояш нафаца намекунад. Вале, Худованд дар сураи "Нур" ояти цуръониро нозил карда фармуд:

"... وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم"

 Дили пуримони Абубакр аз шунидани ин оятыо тоцат накард ва гуфт: "Бале, д;ст медорам, ки Худованд маьфирати гуноыоям кунад". Ва дар ыамон р;з нафацаи манъ кардаашро аз нав щор| намуда, то охири  ыаёташ онро дигар цатъ накард.

Р;зыо сипар| мегашт ва Абубакр бо ыодисаыои вазнин р; ба р; мегашт. Сулыи Ыудайбия, ьазваи Табук, ьазваи Ыунайн ва дигару дигар ыодисаыо пушти ыам меомад, вале Абубакр дар ыама ыолатыо бо дили пуримони худ собитцадам ва побарщой буд. Расули акрам мефармояд: "Агар имони умматро дар палаи тароз; ва имони Абубакрро дар палаи дигари тароз; гузоранд, имони Абубакр бартар| мекунад".

Сафаре, ки Пайьамбар (с) ба цабилаи Амру ибни Авф намуд, дар он ба Билолро фармуд, ки агар аз вацти намоз таъхир кард, Абубакрро дар намоз имом гузорад. Ва чун вацти намоз омад аз Расули акрам хабаре набуд. Билол (р) цомати намозро эълон кард ва Абубакр (р) ба намоз шур;ъ намуд. \ "Аллоыу акбар" гуфта дохили намоз гашт. Дар ракаати якум Расули акрам ба намоз омада расид ва мардуми дар цафо буда аз он Абубакрро хабардор намуданд. Расули акрам ба Абубакр ишора кард, то бар намози хеш давом диыад, вале Абубакр (р) худро цафо кашид ва Расули акрам (с) намозро идома дод. Баъд аз намоз, Пайьамбари Худо р; ба Абубакр намуда гуфт: "Эй Абубакр, ба ту ишора кардам, чаро ба намози худ идома надод|?". Абубакр дар посух чунин щавоб гуфт: "Набод он р;зе, ки Пайьамбари Худо аз цафои писари Цаыофа (Цаыофа падари Абубакр аст) намоз гузорад".

Пайьамбар (с) ба мардум фармуд, ки агар хатогие аз имом дар намоз рух диыад,

 

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 19:09 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

  Пайьамбар (с) ба мардум фармуд, ки агар хатогие аз имом дар намоз рух диыад, пас мардыо таыбеы г;янд ва зандыо бо даст овоз кунанд, то имом аз хатогии хеш хабардор гардад.

Модари м;ъминыо – Оиша (р) ривоят мекунанд, ки вацто бемории Пайьамбар (с) шиддат гирифт, Билол аз Пайьамбар (с) ищозати барпо намудани намозро, пурсон гашт. Аммо Пайьамбари Худо ба сабаби бемориаш ба ; фармуд, то Абубакр (р)-ро пеш гузаронида, намози худро хонанд. Оиша (р) ба Пайьамбар гуфт: "Эй Расули Худо, Абубакр шахси дар намоз тез гирёншаванда аст ва дар аснои цироати Цуръон бисёр гиря мекунад ва мардум садои ;ро намешунаванд, пас ищозат фармо, то Умар пешнамоз бошад. Вале Пайьамбар (с) бори дигар фармуд, то Абубакр имом бошад. Оиша (р) аз Ыафса духтари Умар ибни Хаттоб хоыиш намуд, то ; як бори дигар аз Расули акрам хоыиш кунад. Чун Расули акрам аз даыони Ыафса он суханыоро шунид, р;й ба оныо оварда гуфт: "Ба таыциц шумо соыибони Юсуф ыастед". Пас бори дигар фармуд, то Абубакр ба намоз имом бошад. Баъд аз барпо гаштани намоз Расули акрам дар нафси худ сабукиеро ыис намуд ва оыиста-оыиста цадам ба с;йи намоз намуд.(Хонаи Расули акрам бо масщид часпида буд, яъне бо ибораи дигар дар дохили масщид буд).

Абубакр (р) аз омадани Пайьамбар (с) ыис намуд ва хост, то мисли пештара худро ба цафо занад, вале Пайьамбар (с) барои идома додани намоз ба ; ишора намуд. Пайьамбари Худо аз тарафи чапи Абубакр истод. Модари м;ъминыо – Оиша (р) мег;яд: Дар он р;з Пайьамбар (с) намози худро нишаста ва Абубакр (р) росто мехонд. Абубакр ба намози Пайьамбар (с) ва мардум ба намози Абубакр ицтидо намуданд.

Мардум Расули акрамро дар он ыол дида, гумон карданд, ки саломатиаш беытар гаштааст. Ыатто ыазрати Абубакр мег;фт: "Эй Пайьамбари Худо, Шуморо дар беытарин ыол мебинам, пас имр;з р;зи туйи Ыабиба духтари Хуорища аст, оё ыозир мешав|?". Пайьамбар гуфт: "Бале".

Пайьамбари Худо дар ыамон шаб щон ба Ыац супурд. Абубакр дар назди дари масщид аз он хабар огаы гашт. Ыазрати Умар дар шаб р; ба с;и мардум намуда мегуфт: Марде аз мунофицон мег;яд, ки Пайьамбари Худо мурдааст. Не вай цасам ба Худо намурдааст. Валокин ; монанди ыазрати Мусо, ки чиыил шаб аз цавмаш дур буд ва мардум гумон кардаанд, ки вафот кардааст, валокин ; боз омад. Пас цасам ба Худо, ки ыар г;яд, ки Расули Худо мурдааст, дасту пояшро мебурам. Ыазрати Абубакр ба ыодисае, ки дар даруни масщид рух медод, нигоы накард. \ ба хонаи Расули акрам, ки дар хонаи Оиша (р) буд, ворид шуд. \ р;и п;шондаи Пайьамбари Худоро кушода, аз р;яш буса карда мегуфт: Падару модарам фидоят бод, ту он марге, ки бояд мечашид|, акнун чашид| ва пас аз ин дигар маргро намечаш|. \ ба с;и масщид рафт ва ыазрати Умар то ыол ба мардум сухан мегуфт. \ Умар (р)-ро ором месохт вале Умар ба суханыои худ идома медод. Ыазрати Абубакр р; мардум оварда гуфт: "Эй мардум, ыар ки Муыаммадро парастиш мекард, пас Муыаммад вафот кард ва ыар ки Худовандро парстиш мекард, пас Худованд зиндаву щовидонаст. Ва ин ояти Цуръониро тиловат намуд: "Ва нест Муыамад щуз Расул ыароина пеш аз ; расулони дигар гузаштанд, пас оё агар вафот кард ваё кушта шуд шумо аз динатон мегардед ва ыар ки аз динаш бигардад, пас ба Худованд ыещ зараре намерасонад ва худованд шукркунандагонро наздик аст, подош медиыад". (Сураи Оли Имрон: 144). Мардум аз ин суханони Абубакр беыаракат монданд ва г;ё аввалин бор ин оят ба Муыаммад писари Абдуллоы (дуруду паёми самим| барояш бод) нозил мегашт.

Пайьамбари Худо аз дунёи фон| ба дунёи боц| гузашт. Ваый дигар набуд. Мардум ;ро гум карда буданд. Дигар иршоду насиыатгар наздашон набуд. Ин амр барои саыобагон зарбаи сахте буд, ки фикри худро гум карда буданд.

 
tojikislom » Таърихи Исломи » Таърихи Исломи » Абубакри Сиддик
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019