Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Сураи Мулк (سورة المُ)
Сураи Мулк
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:18 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Сураи Мулк  سورة المُلك 

               67-ум сураи Цуръон буда дар Макка                  нозил шуда, аз 30 оят иборат аст.

 

    Ин сураест, ки ацидаро муолища мекунад. Сураи Мулк се мацсади асосиро дар бар мегирад. Якум исботи азамати Аллоы таъоло ва цудраташ ба зинда гардонидан ва миронидан..., дуюм барпо кардани бурыоныо ва далилыо бинобар ваыдонияти раббил ъоламин..., саввум баёни оцибати кори оныое, ки боз аз нав зинда гардониданро дур;ь мепиндоштанд.

  Дар аввали сураи мазкур омадааст, ки ыамаи мулку ыукмдори ба яду тасарруфи ;ст. Оллоы таъоло тасарруфи щамиъи коинотро чи дар замин ва чи дар осмоныо комилан дар тасарруф дорад, ыамаи ашё ба фармони ;ст ва ; ыама ашёро аз адам (нести) пайдо карда, баъзеро соыиби щон кардааст. Оныоро мемиронад ва боз аз нав ба омадани циёмат зинда мегардонад. Баъдан дар бораи офаридани ыафт табацаи осмон ва зиннат додани оныо бо ситораыои дурахшанда, ки далолат мекунанд ба цудрату тавоноии Аллоы таъоло ишора мекунад. Давоми сура баён месозад, ки д;зах чун мущримонро мебинад ба цаыру ьазаб меояд ва цариб аст, ки баъзе аз д;зах баъзеи дигарашро бих;рад. Ин ыушдорест барои душманони Худо. Инчунин бозгашти куффор ва м;ъминон ба с;и Худо ёдрас мешавад. Ин масъалаест, ки пай дар пай дар Цуръони мащид таъкид мегардад.

  Хотимаи сура аз ашхосе сухан мекунад, ки даъвати Расули Худо (с)-ро дур;ь пиндошта орзу мекарданд, ки тезтар марги Расулуллоы (с) фаро бирасад то аз ; раыо ёбанд. Ва ин сураи мазкурро "сураи нигоыдоранда" ва "нащотдиыанда" ыам мег;янд. Зеро як фазилати сураи Мулк ыамин аст, ки ыар касе аз он панд бигирад ва ба он амал бикунад, ;ро аз азоби цабр нащот медиыад. Дар ин мазмун Имом Тирмиз| (раы) аз пайьамбари Худо (с) ыадиси мазкурро ривоят мекунад, ки "Ыиял мониъоту ва ыиял мунщияту тунщи мин ъазобил цабри" , яъне сураи Мулк мониъу нащотдиыанда аст аз азоби цабр ё монанди инро гуфтааст Расулуллоы (с).

  Акнун ба розигии Худованд ба тарщумаву шарыу эзоыи сураи Мулк шур;ъ мекунем.

 

بسم  الله  الرحمن  الرحيم

Бисмиллоыир раымонир раыим

Ба номи Худованди бахшояндаи меырубон

تبارك الذى بيده الملك وهوعلى كل شىءٍ قدير﴿1

1.Таборакаллази биядиыил мулку ва ыува ъло кулли шайин цадир:

Бисёр бо баракат аст он зоте, ки (яъне Аллоы таъоло ) ба яди ;ст подшоы| ва бар ыама чиз тавоност.

  \ таъоло бар махлуцоташ аз щамиъи анвоъи хайрот файз резондааст. \ чунон зотест, ки подшоыии олами боло ва поён ва он чи мобайни ин ыар ду ыаст ба яду тасарруфи \ст. Ыамаро дар зери тасарруфи худ дорад ва дар нисбати ыама соыибихтиёр аст. Касеро хоыад иззат медиыад ва касеро хоыад хор мекунад, \ст, ки зинда месозаду мемиронад, бой месозаду камбаьал мекунад, медиыаду мегирад. Хулоса, бар ыама чиз тасарруфи комил дошта, цодири том аст. Ва ыещ кас дар муцобили \ истодагар| карда наметавонад.

  Дар ояи каримаи поён ишора ба цудраташ карда мег;яд :

الذى خلق الموت و الحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً  

وهو العزيز الغفور﴿2

2.Аллази халацал мавта вал ыаёта лияблувакум аййукум аысану ъамалав ва ыувал ъазизул ьафур.

Он Аллоые, ки офарид мавт ва ыаётро то биёзмояд шуморо, ки кадоме аз шумо нек;тараст дар амал ва \ст ьолибу ом;рзгор.

  \ таъоло дар дунё ыаёт ва мавтро халц кард. Пас зинда мекунад шахсеро хоыад ва ыамчунин мемиронад касеро, ки хоыад. \ воыиду цаыыор аст ва мурдану зистан ыац аст ! Аз р;и одат аввал ыаёт зикр мешавад ва баъдан мавт, вале дар ин що аввал мавт зикр гардида, ыаёт мавцеи дуюмро дорад. Ыикматаш ин аст, ки барои бандаыо мавт ва ёд кардани он бояд аз ыаёт муыимтар бошад. Ин що ыайбат ва фазаъ додани нафс аст, то дар амал таъхир нашавад. Зеро бандае, ки мурданро дар ёд дорад ва омадани онро интизораст, аз шармандагии баъди марг метарсад, аз он р;з андеша мекунад ва кореро пеша мекунад, ки мувофици ризои Худованд бошад. Уламо гуфтаанд, ки мавт маънои билкул фано шудан ва тамоман буридани риштаи ыаёт нест, балки интицол (к;чидан) аз як дор ба дори (макони) дигар аст. Аз ин щост, ки дар «Саыиыи Имом» Бухор| омада, ки «ыар ойина майит мешунавад ва мебинад ва ыис мекунад ва садои пойро мешунавад, вале щавоб намедиыад. Ыол он, ки дар цабр аст». Дар ин мазмун якчанд ыадис ворид шудааст, вале мо бо ин иктифо кардем.

  Дар ыацицат маргу ыаёт яке аз цудратыои беыаду бемислу бемонанди Аллоы таъоло аст. Суолыои зиёдест ба мисли « ыаёт чист? » , « ыаёт аз кущо пайдо шуд? » ва « оё ;ро щустущ; карда мешавад? » ва монанди иныо, вале щавоб надоранд. Дар асри имр;заи мо, ки фанну техника ин цадар тарацц| кардаву пеш рафтааст мехоыанд дар лабараторияыои махсус ыаёт биёфаранд, вале натищае нест. Дар Амрико даргоыи олие вущуд дорад, ки маыз барои ом;хтани ыаёти инсон нигаронида шудааст, ки тащрибаыои зиёдеро пиёда кардааст. Роыбарии ин даргоыро доктор Алексис Карл, ки чандин дафъа бо мукофоти умумищаыон| ноил гардидааст, ба ;ыда дорад. \ аз р;и тащрибаыои гузаронидаи хеш китоберо ба нашр расонида ба номи « Инсон чизи мащыул аст». Маълум мегардад, ки доктор натищаи дилхоыашро ба даст наовардааст. Монанди ин марг ыам чунин щавобу натища дорад. Албатта аыли фаым ва идрок инро мефаыманду дарк месозанд ва бори дигар ощизии худро эътироф мекунанд. Хулоса мебароранд, ки ыаёт ва мавт ду чизи ниыоят мураккабест, ки инсон цодир нест ба пурраг| оныоро дониста гирад ва ё монанди оныо офарад. Ба ин таныо Аллоы таъоло цодир аст ва таныо \ бохабар аз кайфияти оныост.

  Худованди мутаъол инсонро ва ыамзамон барои ; ыаёт ва мавтро офарид то дар вацти ыаёт буданаш ;ро биёзмояд, ки некамал аст ё бадамал ва бо фаро расидани мавташ ;ро подош бидиыад. Яъне мурод аз ыаёт ва мавт муомилаи Аллоы таъоло аст ба мардум бо сифати имтиыонкунанда, вагарна Худованди карим нак;кору шараркорро дар дунё мебинад ва ыам аз азал медонад, ки к| итоъаткор ва к| гунаыкор аст. \ барои подош ба гунаыкорон бисёр ьолибу тавоност ва дар нисбати шахсоне, ки аз амали нощои худ сидцан ба с;и Худо тавба кардаанд беыад меырубон ва тавба- пазир аст.

الذى خلق سبع سموتٍ طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفوتٍفارجع البصر هل ترى من فطور﴿3

3.Аллази халаца сабъа самовотин тибоцам мо таро фи халцир Раымони мин тафовутин фарщиъил басара ыал таро мин футур.

Он Аллоые, ки офарид 7-осмонро табаца-табаца набин| дар офариниши Раымон ыещ тафовут (бецарор|) бас боз гардон чашмро, оё мебин| ыещ аз шикастаг|? (Каму кост|)?

  Осмоныо табаца ба табаца царор доранд. Ин як цудрату тавонои ва м;ъщизаи илоыист. Ва аз ыадиси «шаби меърощ» маълум мегардад, ки осмоныо ба ч| суратанд ва фосила байни оныо чандаст ва дигару дигар. Вагарна ыещ як фалакшинос ыацицати оныоро ба пурраг| кашф накардааст. Таныо Худованди кариму мутаъол бо бузургию тавоноияш цодир аст чунин ашёро бисозад. Ва оё ай хонанда, намебин|, ки кулли илмыои кайыоншинос| бо ом;хтани щирмыои осмон| ва олами кайыон дар санъати офариниши оныо аз с;и соыиби оныо яъне Худое, ки оныоро халц кардааст ба такрор нигаранд ыам ягон нуцсону айбу камбудию норасо| пайдо накарданд ва намекунанд! Тавре цаблан зикр шуд чун олами поён, олами боло низ дар тасарруфи Аллоы таъоло царор дорад ва ыама ашёи он аз р;и тартибу низоми муайяну цонуни Аллоы таъоло вущуд доранд ва дар масири худ бе каму кост дар ыаракатанд. Аз фармони Холици худ як зарра ыам сарпеч| надоранд.Сообщение отредактировал tojikislom - Чумъа, 02.11.2007, 17:19
 
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Сураи Мулк (سورة المُ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019