Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Ислом
Ислом
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:59 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ислом


Вал ислому ыуват таслиму вал инциёду лиавомириллоыи таъоло фа мин тарицил луьати фарцун байнал имони вал исломи. Валокин ло якуну имонун било исломин. Вало ющаду исломун било имонин фаыумо казаырин маъал батни.
 

  Ислом ботинану зоыиран ва ба щону дил  фур;тан| цабул ва ищрои амрыои Аллоы таъолоро г;янд. Яъне супурдани худ ба ислом ва ба щой овардани фармудаыои он ба цадри тоцат.
Аз р;и луьат байни имону ислом фарцият вущуд дорад. Зеро имон дар луьат тасдиц ва ислом маънои таслим шуданро дорад (ниг. сураи “Юсуф” ояти 18).
Таъкидан мег;ем, ки ислом мутлаци фармонбар|, яъне пазируфтани ыама амрыо, ки аз с;и Аллоы таъоло ба василаи Пайьамбар (с)  ба мо расидааст ва амал намудан аз р;и оныост.
 

  Гарчанде чунин аст, вале дар шариати Муыаммади Мустафо саллаллоыу ъалайыи васаллам имони беислом эътибор надорад. Яъне инциёди ботин| бе инциёди зоыир| суде надорад. Пас зарур аст, ки имону ислом бо ыам щамъ карда шавад ва на ба мисли аыли китоб рафтор кард, ки гуфтаанд: Ыазрати Муыаммад (с) паёмбар аст, вале таныо паёмбари арабыост, на паёмбари мо. Оныо ыацицатро донистанду аммо аз р;и инод чунин гуфтанду дар ислом сар фуруд наоварданд.
 

  Инчунин ислом бе имон ба даст намеояд. Ин таъкид аст барои ибораи аввал. Кадоме пеш гузашта шавад боке нест, имону ислом, ислому имон. Ыарду ба мисли пушту шиками инсонанд, ки бе яке аз ду инсон шуда наметавонад. Ба мисли ыамин имон бе ислом ва ислом бе имон дини ыациц| шуда наметавонад. Ыардуро якщо бояд щамъ намуд ва якщо бо ыам дид. Ин ду яке бе дигараш ыацицат надорад. Ыацицати онро ыазрати Имом разияллоыу ъаныу бо мисоли боло ба мо равшану возеы баён намудааст. Пас зарур аст фикру андешаву таъбиру тадбир, ки ислом ъалония аст дар зоыир ва имон бошад сиррест, ки дар цалби м;ъмин маыал дорад. Ва самараи ;ро ва будани онро дар зоыир ба ислом мушоыида кардан мумкин.
 

Ваддину исмун воциъун ъалал имони вал исломи вашшароиъи куллиыо.
 

Дин ба таври мушаххас биг;ем мураккаб аст аз имону ислом ва фармудаыои шариат.
 

  Бо ибораи дигар биг;ем касе тасдиц ба дил, ицрор ба забон, амал ба аыкому аркони дин, ва цабули анбиё ъалайыимуссалом ва дигар аыкоми шариатро дорад, метавон онро инсони диндор гуфт. Ыамаи инро дар мащм;ъ метавон дин гуфт, вале дар алоыидаг| оныоро дин гуфтан нашояд. Дини Аллоы таъоло дар замину осмон як аст, ки он Ислом аст. Он на аз ыад гузашта ва на кам гашта, на чизе беыудаву бекор ва на ба чизе ташбеы дорад, он байни щабр ва цудрат царор гирифтааст. Яъне на аз цудрати инсон боло ва на бар ; щабр аст. Ва байни амну яъс аст. М;тациди дин дар амну ращо нест. Ва инчунин дар яъс ыам нест. Яъне набояд дар чунин ыол буд ва наг;яд, ки Худованд маро дигар намебахшаду, ыалок шудам. Зеро ыан;з дари тавба баста нагардидааст. Пас ба умеди нащот бояд тавба намуд. Хулоса аз раымати Парвардигор ноумед набояд шуд ва аз ьазаби вай битарсаду дар хавф буд.
Дини тамоми Паёмбарон як аст, ки он асли тавыид шиносист, аммо шариташон гуногун (ниг. сураи “Моида”ояти 48).

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:00 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ислом


Наърифуллоыа таъоло ыацца маърифатиыи камо васафаллоыу нафсаыу фи китобиыи би щамиъи сифотиыи.
 

  Мешиносем Аллоы таъолоро он гуна, ки ыацци шинохтан ба ыасби он ки банда цуввату цудрати шинохтани Худои худро дорад. Албатта цудрати банда кифоя нест барои ба пурраг| шинохтани Офаридгор. Вале ыамчунон ки Аллоы таъоло худро дар китобаш бо щамиъи асмову сифатыояш муарриф| кардааст банда ыам ;ро ыамон гуна мешиносад. Аз ин беш набояд тафаккур дар зоти \ кард, зеро ыацицати зоти Аллоы таъоло аз доираи ацли инсон боло меистад. Аз ин хотир чунин ворид шуда, ки сари ыар масъалае фикр рондан щоиз аст, вале дар зоти Аллоы таъоло хом;ш| беытар аст. Зеро вай “Лайса камислиыи шайъун”аст. Аз ыамин сабаб дар ин боб восифони щамолаи зоташ гуфтаанд, ки“мо ъарафнока ыацца маърифатика”, зеро инсон цудрати идрок ва иыотаи сифати Аллоы таъолоро то нуцтаи охир надорад.
 

Ва ла яцдиру аыадун ан яъбудаллоыа таъоло ыацца ъибодатиыи камо ыува аылун лаыу.
 

  Ва нест бандае, ки лоиц бошад ба що биёрад он ибодатеро, ки Аллоы таъоло сазовор аст. Зеро банда аз бардавомии шукру зикру ыамду санову ва ьайра ощиз аст. Банда цудрати ыисоби неъматыои Офаридгорро надорад, кай тавонад аз ;ыдаи шукргузории оныо барояд.
  Аз ин р; дар ояти 102-уми сураи “Оли Имрон” омада, ки:
“Я айюыаллазина аману иттацуллоыа ыацца туцотиыи”.
Ва он бо ояти 16-уми сураи “Аттаьобун”.
“Фаттацуллоыа мастатаътум” мансух шудааст, зеро дар адои ыацци тацво ыатто асфиё ощизанд.
 

  Ыазрати Муыаммад (с) тацворо тафсир кардаанд, ки тацво дар дил аст. Ва се мартаба ба с;и синаи худ ишора карданд. Ыамчунин илова намуданд, ки: (итоат карда шавад исён наварзад, шукр кунад, зикр созаду куфрони неъмат накунад ва Худоро аз ёд набарорад). Ин ыадис аст, ки аз аыли ыадис саыеы омадааст. Аыли тацво ва маьфират таныо Худованд аст. (сураи”Таьо- бун” ояти 16) .
Ыещ кас наметавонад г;яд, ки ман ыацци ибодати Аллоы таъолоро ба що овардам.
 

Локиннаыу яъбудуыу би амриыи камо амара бикитобиыи ва суннати расулиыи.
 

Ва лекин банда ибодат мекунад ба амри Аллоы таъоло. Мисли ибодате, ки дар китоби худ ва суннати расули худ амр кардааст: ощизона барои адои ыацци худ анщом медиыад.
 

  Зеро он саноеро, ки Аллоы таъоло барои нафси худ мег;яд, ыещ аыаде онро щамъ кардаву ба що оварда гуфта наметавонад.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:00 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline
Ва яставил м;ъминуна куллуыум фил маърифати вал яцини ват таваккули вал муыаббати вар ризои вал хавфи вар ращои вал имони фи залика. Ва ятафавватуна фимо дунал имони фи залика куллиыи.
 

  Ва баробаранд ыамаи м;ъминыо дар маърифат ва яцин донистани амри дин ва дар таваккал кардан ба Аллоы таъоло на ба ьайри \. Ва дар муыаббати Аллоыу Расулаш (с) ва дар ризо ба тацдиру цазо ва дар хавф будан аз азобу уцубаташ ва дар умед кардан ба ризо ва савоби Аллоы таъоло ва эътицод доштан ва бовар| намудан.
 

  Дар асли ончи зикр шуд ва асли имон, ки тасдицу ицрор аст, м;ъминыо баробаранд. Аммо дар фазли ьайри тасдицу ицрор бинобар мухталиф будани мацоми аброр (инсоныои нак;кор) дар барпо намудани аыкоми шаръ|, ч| зоыиран ва ч| ботинан аз ыамдигар фарц мекунанд, ыатто фущщору бадкор дар исёну гуноы содир намудан аз ыамдигар низ тафовут доранд. Ыамаи инсоныо дар ыама умур як хел нестанд. Ё баробарии инсоныо шояд аз ин хотир бошад, ки Худованд инсоныоро баъди ба балоьат расониданашон ба донистан, ба эътицоду бовар| доштан ва амал намудан таклиф кардааст, аз инщо ыамаи оныо мукаллафанду баробар.
 

  Дар боло дар боби хавфу ращо гуфта гузаштем, аммо чун ин боби бисёр зарурист, такрор шавад ыам ба хости Худо чанд нуктаи дигаррро баён месозем. Чунки ин мацом мацоми ол| аст ва ыолот ыолоти писандида. Ыазрати Умар разияллоыу ъаныу гуфта, ки агар дар р;зи маышар нидо шавад, ки як кас аз шумо дохили щаннат мешавад умед мекунам, ки ыамон шахс манам ва агар садо шавад, ки як каси шумо дохили нор мегардад хавф мебарам, ки он кас манам.
 

  Аз шайхи бузургворе омада, ки хавфу ращо ба мисли ду боли паранда аст. Агар ыарду бол баробар бошад, парвози паранда мустациму м;ътадил аст. Агар яке аз болыо ноцис| дошта бошад, дар парвозаш ыам ноцис| ба назар мерасад ва агар ыарду бол корношоям бошанд ба ыукми мурда аст.
Умед дар он сурате дуруст аст, ки агар хавф дошта бошад, рафту чунин набошад он ращо (умед) набуда, балки “амин% аст.
 

  Хавфи ыациц| он аст, ки ращо дошта бошад. Агар чунин нест, он хавф набуд, балки ноумедист.
Хавфи рост| он аст, ки байни соыибаш ва байни ыаромыои Худои таъоло парда шуда тавонад. Ращои рост| бошад он аст, ки чун банда ибодат мекунад, умеди савоб ва ба ыангоми тавба аз гуноы умеди маьфирати Аллоы таъолоро дошта бошад.
Аммо шахсе, ки як умр гуноы содир мекунад ва кори савобро фаром;ш кардаву азоби охиратро аз ёд баровардааст, умри хешро бе тавба паси сар мекунад ва ба ин ыол умеду ращо дорад. Ин як навъ ьуруру орзую умеди дур;ь аст.
 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:00 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline
Аз мукофоти амал ьофил машав.
Гандум аз гандум бир;яд, щав зи щав.

 

  Беытар он аст, ки ба айёми щавон| ва цудратманд| хавфи бештар ва ба ыангоми пир| ва мариз| ращо бисёртар бошад.
  Дар ин мазмун цавли расули Худо саллаллоыу ъалайыи васаллам аст “Намурад касе аз шумо магар, ки хуб кунад гумонашро ба Парвардигораш”. Зеро инсони комилацл ыар вацто аз азоби Парвардигораш тарсад, боз ба с;и \ бармегардад (ниг. сураи “Аззориёт”ояти 5).
 

  Аммо баъзеыо мег;янд, ки агар ибодати Аллоы таъоло таныо барои хавфи нор ва тамаъи щаннат бошад, он ибодат нест ва соыиби ибодат м;ъмин нест.
Ин цавл бо даыыо оят ва ыадисыои Расулуллоы (с) хилофу мардуд аст. Ибодат барои ыама бояд бошад чун шукрона, тарс, раьбат, тамаъ, хавф, раыбат ва ыоказо.
 

Валлоыу таъоло мутафаззилун ъало ъибодиыи, ъодилун цад юъти минассавоби азъофа мо яставщибуыу ъабдун тафзилан миныу. Ва цад юъоцабу ъалаззанби ъадлан миныу. Ва цад яъфу фазлан миныу.
 

  Аллоы таъоло ба баъзе бандаыо ба фазлаш ва ба баъзе бандаыо ба адлаш амалкунанда аст (ниг. сураи “Юнус” ояти 25, “Алыадид”29).
  Худованд тавфицу имон бахшад, ин фазли ;ст. Ва хузлон (хори гуноы) кунад бандаро, ин адли вай аст.
Масалан гоыо Аллоы таъоло бандаро бар ивази тоъату ибодаташ дар ин дунё ва охират он цадар подош медиыад, ки он аз ибодати кардагиаш чандин маротиба афзунтар аст, ин фазлу марыамати илоыист.
  Ва гоыо ицобу азоб мекунад бандаро бе зиёдат| ба цадре, ки банда мустаыицци азоб шудааст, ин адли Парвардигор аст (ниг. сураи “Бацара”ояти 261).
  Ва гоыо афв мекунад гуноыи бандаро ё ба воситаи шафоат ё бе василаи шафоат. Ин фазлу марыамати Парвардигор аст (ниг. сураи “Шуро” ояти 30 ва сураи “Нисо” ояти 48).
  Ба як ыасана (кори нек) даы ыасана (подоши нек) додани Аллоы таъоло ин ом аст, аммо ба як ыасана аз даы зиёд то ыафсад доданаш ин хос аст. Ин аст фазлу раымати Аллоы таъоло (ниг. сураи “Бацара” ояти 261 ва сураи “Анъом” ояти 161).

  Хулоса, бинобар мувофици иродаи амри Парвардигор ба с;и бандааш аз адлу фазлаш хол| нест.
  Ривоят кардаанд Аымад аз Аб; Довуд ва ибни Моща (Худо аз иныо роз| бод) ыадиси зеринро, ки Аллоы таъоло аыли осмоныо ва заминро азоб кунад, барои оныо золим нест. Агар оныоро раым кунад, раыматаш барои оныо бештар будааст аз амалыояшон.
 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Ислом
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020