Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Фасли масх
Фасли масх
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:05 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Фасли масы


Вал масыу ъалал хуффайни суннатун.

Ва масы болои масы| суннат асту щоиз аст.

  Аз барои шахси муцим 24-соат ва барои мусофир 72-соат. Яъне баъди ин муддат масы ба охир мерасад. Щоиз будани масы ба суннат собит гаштааст ва касе инкор кунад мубтадиъ аст.

Ваттаровиыу фи лаёли рамазона суннатун. 

Хондани намози таровеы дар шабыои рамазон суннат аст.

  Зеро ыазрати Расули акрам (с) дар шабыои рамазон намози таровеы гузорида буданд. Гоыо барои шафцати умматыояшон тарк намуданд то ки вощиб нагардад. Баъдан ыазрати Умар  (р)  ин корро барои щамъ кардани щамоъат ташкил намуданд. Ин ыам суннат аст зеро ыазрати Расулуллоы саллаллоыу ъалайыи васаллам гуфтанд: бар шумо лозим аст суннати ман ва суннати хулафои рошидин. 

Вассалоту халфа кулли баррин ва фощирин минал м;ъминина щоизатун. 

   Ва хондани намоз аз цафои кулли м;ъмини неку бад щоиз аст.  Шахсе тарк кунад намози щамоъатро аз р;и имоми фощир назди аксари уламо чунин шахс мубтадиъ  (щори кардани кори нав дар шаръ)  аст. Саыеы ин аст, ки намозро мегузорад ва иъода ыам намекунад, чунончи Расули Худо саллаллоыу ъалайыи васаллам гуфтаанд:

“Саллу ъала кулли баррин ва фощирин ва щоыиду маъа кулли баррин ва фощирин. “

Ва инчунин гуфтаанд:

“Саллу халфа кулли баррин ва фощирин. “

   Ыар баду нек аз мусулмон гузашта бошад щанозаашро хонед ва инчунин аз цафои неку бад намозро гузоред, то щамоъати мусулмонон пароканда нашавад.

  Аз ыазрати имоми Аъзам (разияллоыу ъаныу) пурсиданд, ки аыли суннат вал щамоъат дар ин масъала ба ч| ацида аст? \ дар щавоб гуфт, ки фазл донистани шайхайн, яъне  (Аб; Бакру Умар разияллоыу ъаныумо)  ва  д;ст  доштани хатанайн,  яъне (ду домоди Расулуллоы (с))  ыазрати Усмон ва Ал| (каррамаллоыу ващыаыу)  ва щоиз доштани масы бар м;за ё масы| ва гузоридани намоз цафои ыар баду нек. Ыамчунин цасри намоз ва нагирифтани р;за дар сафар  (ниг. сураи “Нисо” ояти 101 ва сураи “Бацара” ояти 184)  ин аст ацидаи аыли суннат вал щамоъат, щавоб дод он ыазрат.         

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:06 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ва ло нацулу иннал муъминина ло тазурруыумуз занбу.      

Ва гуфт ыазрати Имом (р) албатта мо гуфта наметавонем, ки гуноы бар инсони м;ъмин зарару зиён надорад.

   Агар баъди ыосил кардани имону маърифат ыам муртакиби гуноы гардад, бе зарару зиён намонад. Бинобар ин бояд истиьфор кунад.

   Сарфи назар аз мацому мартаба шахси гуноы содир карда бояд ба истиьфор машьул бошад. Таныо Паёмбарон аз гуноыи кабира ва саьира поканд, на дигарон. Дар ин цавл ищмоъи уммат ыамацидаанд. Назди мазыаби шиъа 12-имом низ поканду халос на дигарон,  аз ыамин сабаб оныо аз цафои касе намоз намехонанд. Равияи “мурщия” бошад мег;яд, ки чун м;ъмин бо имонаш ыамроы аст,  ыещ гуноые ;ро зарар нарасонад. Оныо худро аз хавф амон гирифта ба “ращо” (умеди том)  гузаштаанд.

   Аыли суннат вал щамоъат бошад ба ин ацида аст, ки банда дар миёни “хавф” ва ращо” царор дорад. 

   Ыар касе дар худ ё пираш ё устодаш чунин эътицод дошта бошад ва ыисоб кунад, ки содир кардани гуноы зарар надорад, ; аз аыли суннат вал щамоъат набуда, балки аз аыли шиъа ё мурщия аст. Аз ин хотир ыазрати Расулуллоы (с)  гуфтанд:

“Ло татруни камо атраатин насоро ъисо ва цулу ъабдуллоыи ва расулуыу”.                

   Сухани Расулуллоы (с) аст, ки дар мадыу мартабаи ман аз ыадди эътидод нагузаред, чунон ки насоро дар нисбати ыазрати Исо мады намуда аз ыад гузаштаанд ва гумроы шуданд.

   Дар ыацицат ыещ щоиз нест, ки инсон як инсони дигарро, ки на наб|  асту на расул ба даращае бишиносад, ки г;ё он нафар ыещ щурму гуноы, саыву хато ва камбудие надошта бошад. Гоыо бе далел мег;янд дар нисбати касе, ки “; биыишт| аст”. Ин ыещ гоы цобили цабул нест. Албатта ыурмати касеро ба що овардан, касеро азиз донистан аз р;и одобу илму маърифаташ хуб асту лозим, вале ыукми ьайбиро дар ыацци ; баровардан щоиз нест. Ва фаром;ш набояд кард, ки инсон сарфи назар аз илму донишу мацому мартаба байни “хавф” ва “ращо” царор дорад.

Вало нацулу аннаыу ло ядхулуннора ва ло нацулу аннаыу яхлуду фиыо ва ин кона фосицан баъда ан яхруща минаддунё м;ъминан.  

   Ва гуфта наметавонем, ки м;ъмини гунаыкор дохили нор намешавад. Касе ки чунин ацида дорад ; дар мазыаби “Мурщия”, Мулоыида” ва “Абоыия” аст. Ва инчунин гуфта наметавонем, ки м;ъмини гунаыкор доим дар нор мемонад. Агарч| фосиц бошад ыам аз дунё бо нури имон хорищ шуда бошад, чунин соыиби гуноытаыти машияти Аллоы таъоло аст, ба шарте ки бо тавба рафта бошад. Чунин аст ацидаи аыли суннат вал щамоъат.

Ва ло нацулу инна ыасанотино мацбулатун ва сайиотино маьфуратун кацавлил мурщиъа.  

Ва чунин гуфта наметавонем, ки ыамаи корыои хубе ки кардем, покизаву мацбуланд. Ва гуфта наметавонем, ки гуноыыои мо ыама ом;рзида шудаанд. Чунон ки равияи “мурщия” медонанд.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:06 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Локин нацулу ман ъамила ыасанатан би щамиъи шароитиыи холиятан ъанил ъуюбил муфсидоти вал маъонил мубтилоти ва лам юбтилыо бил куфри варриддати ыатто хараща минаддуня м;ъминан фа-инналлоыа таъоло ло юзиъуыо бал яцбалуыо миныу ва юсибуыу ъалайыо.

Ва локин гуфта ва эътицод карда метавонем, ки шахсе амали хайр кунад ба щамиъи шароити лозимиаш аз ибтидо то интиыо ва ор| бошад, он амалаш аз айбыои фосидкунанда ва хол| бошад аз маъниыои ботилкунандаи ботин| ва инчунин он нафар аз ибтидо то интиыои умраш дар худ куфру ущбу риёро роы надиыад ва гузашта аз ин таъкидан омада, ки он амалро аз ботилу фосид нигоы дорад ва ба ыамин сифат аз дунё равад, пас албатта Аллоы таъоло он амалро зоеъ нагардонад.  (ниг. сураи “Тавба” ояти 120 ва сураи “Оли Имрон” ояти 171) .

   Аллоы таъоло ба фазлу карамаш ин амалро цабул мекунад ва ба муцтазои ваъда ва ыукми худ ба шахси амали некро анщом дода савобу ащри нек| медиыад.

Ва мо кона минассайиоти дунашширки вал куфри ва лам ятуб ъаныо соыибуыо ыатто мота м;ъминан фаиннаыу фи машиятиллоыи таъоло ин шоа ъаззабаыу биннори ва ин шоа ъафо ъаныу ва лам юъаззибыу биннори аслан.

Ва  ыар амал ки содир шавад (аз гуноые), ки ьайри ширк ва ьайри куфр бошад ва гуноы сарфи назар аз он ки ; саьир аст ё кабир, агар аз гуноыи кардааш тавба накунад ва бетавба аз олам раваду бо нури имон бошад, пас албатта он шахс дар машияти Аллоы таъоло аст. Агар хоыад Аллоы таъоло бо адли худ мицдори он гуноы он нафарро азоб мекунад ва агар хоыад бо фазли худ ;ро афв намояд ва ба коми д;захаш надиыад, балки ба щаннат маъвояшро арзон| дорад.

   Дар ривояте омада, ки д;зах дорои табацаыои гуногун аст. Аз он яке омода карда шудааст аз барои м;ъминыои гунаыкор. Чун м;ъминыои гунаыкор муртакиби гуноышуда дар он табаца ба мицдори гуноыыояшон щазо мегиранд, ба фазлу карами Аллоы таъоло ва ба шафоати шафоаткунандагон аз он що раыо ёфта ба щаннат раванд. Пас он мавзеъ ба як макони беодам  ба саыро табдил мегардад. Аз ин що чунин бар меояд, ки дар д;зах ыама бо ыам омехта нестанд, балки гур;ы-гур;ы ва табаца-табаца царор мегиранд.

 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Фасли масх
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019