Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Паёмбарон (ъ) ва сахобагон (р)
Паёмбарон (ъ) ва сахобагон (р)
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:07 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Паёмбарон (ъ) ва саыобагон (р)Вал анбиёу алайыимуссалоту вассалом куллуыум муназзаыуна аниссаьоири вал кабоири вал куфри вал цабоиыи. 

Ыазрати анбиё, ки  (бар щумлаи оныо салоту салом)  чи машыуранд ва ё номашыур аз ыазрати Одам  (а)  то ба хотам бо китобу суннат ва ищмоъи уммат собит шудаанд, инкорашон куфр аст.

   Тавре дар боло ишора рафт, адади оныо номаълум аст. Бинобар ин беытараш дар шумораи оныо ба шубыа намонем ва оныоро чун анбиё ва расулон бишиносем. Щумла эшон аз гуноыыои саьира ё кабира ва кулли маъос| ва куфр поканд. Оныо аз корыои цабиыу фоыиш мисли цатл, зино, лавота, сарица, т;ымат, сеыру фирор аз щиыоди ыациц| ва х;рдани рибо ва моли ятим, зулми бандаыо, цасди фасод дар ватану шаырыо ва дигар корыои ношоям ыама поку муназзаыанд. Кадом коре ки карданаш ваъид шуда бошад, ацаллан гуноыи саьира маысуб меёбад. Масалан тарки фарз ё вощиб агар як маротиба бошад ыам гуноыи кабира аст. Ва ихтиёр кардани тарки суннат беузр аз р;и суст| ва бепарвоию фориьбол| сар занад як маротиба ыам бошад гуноыи саьира аст. Агар чанд дафъа такрор шавад ч|? Рафта-рафта гуноыи кабира мешавад. Ыазрати анбиё аз чунин корыо поканд.

Ва цад конат миныум заллотун ва хатиотун. 

Ва ба таыциц аз баъзе анбиё ълайыиссалом цабл аз нубувваташон ё баъди субути аломати рисолаташон андак к;тоы| ё камбуд| ва лаьжишыо нисбат ба мартабаи олияшон ба вуц;ъ омадааст.

   Оныоро тарки авло  (беытар)  мег;янд ин мумкин аст. Мисли Одам  (а) , ки аз р;и фаром;ш| аз дарахти наы| кардаи Аллоы таъоло ошомид. Гумон дошт, ки дар щаннат х;рдани  ыама чиз рухсат аст. 

  Ин ыам бошад ыикмати илоы| ва заъиф будани цадри башар| ва ицтизои маьфирати рубубиятро маълум мекунад.

Ва Муыаммадун ъалайыиссалоту вассалом ыабибуыу ва ъабдуыу ва расулуыу ва набийюыу ва сафийюыу ва нацийюыу ва лам яъбудис санама ва лам юшрик биллоыи таъоло турфатаъайнин цатту ва лам яртакиб саьиратан ва ло кабиратан цатту.  

   Ыазрати имом дар сифати расулуллоы чунин гуфта, ки Муыаммад расулуллоы  (с)  писари Абдуллоы ибни Абдулмутталиб ибни Ыошим ибни Абдуманноф ибни Цусай ибни Килоб ибни Мурраы ибни Каъб ибни Луай ибни Ьолиб ибни Фиыр ибни Молик ибни Назр ибни Канонаы ибни Ыузаймаы ибни Мудрика ибни Илёс ибни Музар ибни Низор ибни Маъд ибни Аднон то инщо нисбат ба насаби Расулуллоы  (с)  миёни уламо ыещ як ихтилофе нест. \ зоти бобаракот набийи Аллоы таъоло аст ва расулу носихи диныои пешина аст. Наб| ъом аст аз расул, чунки расул шахсе аст, ки ;ро ба таблиь амр кардашудааст, аммо наб| шахсе аст, ки ;ро ваы| омадааст. Ва цоз| Аёз гуфта, ки кулли расул наб| аст, аммо кулли наб| расул нест. Ин цавл саыеытар ва наздиктар аст ба нацл. Пайьамбари мо Муыаммад  (с)  ыам расул ыасту ыам наб| (ниг. сураи “Аызоб” ояти 40). Паёмбари Худо (с) баргузидаи тамоми бандагони Аллоы таъоло ва покизатарини оныо аст. Ва бутро ва ьайри ;ро ба ьайр аз Худо ыаргиз напарастидааст. \ ширк наовардааст ба Аллоы таъоло на цабл аз нубуввату на баъди нубувват. Анбиё  (а)  аз ширку куфр дар нисбати Парвардигор мутлацо худро нигаы доштаанд. Дар ин цавл ищмоъи уммат мунъацид аст. Аз эшон гуноыи саьира ва кабира ыаргиз сар назадааст.

 
 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:07 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ва афзалун наси баъдан набийи ъалайыиссалоту вассалом Аб; Бакринис Сиддиц. 

Ва беытарину афзалтарин мардум баъди Паёмбар  (с)  ыазрати Аб; Бакри Сиддиц  (р)  аст.

   Дар ин масъала рофизиыо ихтилоф доранд. Агарчи дар бобати щонишини Расули Худо (с) баъд аз сари ; монанди ыазрати Аб; Бакри Сиддиц (р) аыдномаи Паёмбарамон вущуд надорад, аммо аз р;и хидматаш дар роыи ислом ва аз р;зыои аввали ислом дар ыама ыолат ыамцарини Расул (с) буданаш ва цурбу манзалаташ ыазрати Аб; Бакр (р) ба ин вазифа сазовору арзанда буд. Гузашта аз ин ыамаи ансориыо ба ; байъат карда буданд, магар Саъд ибни Убода байъат накард, зеро ; барои худ вилоятро талаб дошт. Ыазрати Умар ва Аб; Убайда ва дигар шахсон аз ансориыо ба он ыазрат байъат намуданд, дар ин ыолат яке аз ыозирон гуфт:”Саъдро куштед”, ыазрати Умар (р) “Худо ;ро кушт” гуфта, луцма партофтанд. Касе аз ыозирон нагуфт нисбати ыазрати Аб; Бакр  (р)  аз Расули Худо  (с)  васиятномае дар дасти мо вущуд дорад ва ыам касе нагуфт, ки баъд аз Паёмбар ыатман халифа шудани ыазрати Ал| (каррамаллоыу ващыаыу) ё Аббос (р) ё нафари дигар аз Расулуллоы ыущщат вущуд дорад. Агар чунин васиятнома вущуд медошт, албатта дар он лаызаыо зоыир мегашту овоз баланд мешуд.

Сумма Умарубнул Хаттоб сумма Усмонубну Аффони зиннурайн сумма Алиюбну Абитолибил муртазо ризвонуллоыи таъоло ъалайыим ащмаъин.       

  Баъд аз ыазрати Аб; Бакр (р) беытарин мардум ыазрати Умар ибни Хаттоб (р) аст, ки ; байни мунофиц ва мувофиц ыукмашро щор| карда буд, аз ин хотир ;ро “Форуц” гуфтаанд. Ыазрати Умарро циссаи цатлаш т;лонист ва он дар “Саыиыул Бухор|”дарщ гардидаст. Баъди ыазрати Умар (р) беытарини мардум ыазрати Усмон ибни Аффон Зиннурайн аст. Ыазрати Усмон (р)  нафаре буд, ки ду духтари ыазрати Расулуллоы (с)-ро ба зан| гирифта буд. Вацте ки ыамсараш аз олам рафт, ыазрати Расулуллоы (с) гуфтанд: “Агар мебуд маро духтари сеюм, албатта ;ро ба зан| ба ту  (Усмон)  медодам”. Баъди ыазрати Усмон (р) беытарини инсоныо ыазрати Ал| ибни Абитолиб мебошад. \ писарамаки Расулуллоы (с) мебошад. Лацаби ыазрати Ал| (к) Муртазо буда ыамсари Фотимаи Заыро духтари Паёмбарамон буд (ризвони Аллоы таъоло бар ыамаи вайыо бод). Фазоили ин шахсиятыои бузург дар кутуби ыадис навишта шудааст ва шамоилашон дар забони уламо ба хуб| машыур аст. Беасос ыазрати Аб; Бакри Сиддиц (р)-ро афзали мардум надонистаанд. Барои тацвияти гуфтаи боло як мисол меорем. Вацто ки ыазрати Расулуллоы бемор шуданд, имомати намози мардумро ба ;ыдаи ыазрати Аб; Бакр (р) гузоштанд ва ; чанд шабу  чанд р;з имоми намозгузорон буд. Аз ин р; саыобагони кибор ацида ва ищтиыод карданд, ки ыазрати Расулуллоы (с) роз| шуд, ки ыазрати Аб; Бакр (р) пешвои дини мо бошад, пас чаро мо роз| намешавем, ки дар дунёамон пешвои мо бошад?

   Албатта мо ба ыарду розием. . .

   Баъди ин ыама саыобагони кибор бо назардошти олиму ба тацво, калонсол, соыибмартаба ва дорои дигар хислатыои ыамида буданаш ыазрати Аб; Бакр (р)-ро щонишини ыазрати Расулуллоы (с) ва халифа интихоб намуданд. Валлоыу аълам.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:07 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Обидина собитина ъалал ыацци ва маъал ыацци натаваллоыум щамиъан.

   Ыамаи он чаыор ёр ибодатгузор буданд ва аз он чи ки назди Расулуллоы (с) аз фазоил буд ом;хта буданд, ба оныо собитцадам буданд. Т;ли умрашон доимо бо ыац ва ыамроыи ыац буданд. Мо аыли суннат вал щамоъат он чаыор ёрро гиром| ва д;ст медорем. Ыещ яке аз оныоро бад дидан ва дашном додан щоиз нест. Инро низ Расулуллоы наый кардаанд. 

   Ин фармудаи Расули Худо (с) раддияест бар хаворищиыо, ки мег;янд:Ал| ва тобиъони ; аз аыли куфранд ва Муовия бо пайравонаш низ. Чунин ацидаро хаворищиыо аз он дастак карданд,  ки ду нафари боло цатли м;ъминро ба сабаби он мухолифоте ки байни оныо буд ихтиёр намудаанд.

   Ин назди хаворищиыо чунин гуноыи кабираест, ки г;ё аз ыадди имон берун омадаанд ва барои тацвияти ин фикр далелыои гуногун меоранд. Аыли суннат вал щамоъат бошад ыамаи оныоро як хел медонад ва дар роыи ризои Аллоы таъоло аввалин равандагон меыисобад. Дар нисбати щурми эшон ягон далели ацл| ва ё нацл| намебинанд ва хилофи ояти 101 ва 102-и сураи “Тавба”, ки нисбати эшон нозил шудааст, чунин далоил низ намебинанд. Ыар касе саыоба будани ыазрати Аб; Бакр  (р) -ро инкор кунад кофир аст.  Далел ояти 40-уми сураи “Тавба”.    

   Фирцаи “рофизия” ацида доранд, ки он чаыор ёр дар кори дин нисбат ба давраи ыазрати Расулулллоы (с) таьйир ёфтаанд. Ин цавл рад шудааст. Зеро оныо ыамчуноне ки пеш буданд ыамон гуна боц| мондаанд, мо ыамаи оныоро якхел д;ст медорем.

Ва ло назкуру аыадан мин асыоби Расулиллоы  (с)  илло бихайрин.  

    Ва мо ыац надорем ва ыам ищоза нест, ки ягон саыобаи ыазрати Расулуллоы (с)-ро сухани нощо г;ем ё дар нисбати эшон беодоб| кунем, агарчи содир шуда бошад аз эшон чизе дар сурати шарр. Зеро корашон аз р;и ищтиыод аст, на аз р;и фасоду ъинод. Балки буд чунон, ки рущ;ъ мекарданд ва майл мекарданд ба с;и хайр ва гумонашон нек буд. Мо ыама асыобро ба нек| ёд мекунем ва мег;ем:”разияллоыу ъаныум”  (Худованд аз оныо роз| шавад) . 

   Ыазрати Расулуллоы (с) гуфтанд, ки беытарин царн царни ман аст. Ыар чи ки байни асыоб гузашт мо ыуцуц надорем ыукми яктарафа барорем. Аз щумла ыодисаи байни ыазрати Ал| (к) ва ыазрати Оиша (р). Ыарчи буд гузашт ва оныоро Худо медонаду худи эшон. Мо барои амалыои худ щавоб медиыем, аз кори оныо моро пурсида намешавад. Хулоса, дар ыацци саыобагони Расул (с) боадабона сухан кардан лозим аст.

   Чунончи ыазрати Имоми Аъзам (р) эытиром карда мег;яд, ки агар ыазрати Ал| намебуд мо сирату сурати аыли хаворищро намешинохтем.

Вало нукаффиру муслиман бизанбин миназзунуби ва ин канат кабиратан изо лам ястаыиллаыо, ва ло нузилу ъаныу исмал имани, ва нусаммиыи муъминан ыацициятан. Ва ящузу ан якуна муъминан фосицан ьайра кофирин. 

  Ва мо нисбат ба куфр додани мусулмон барои гуноыи содир карданаш ыац надорем, агарчи гуноыи кабира бошад. Ба шарте он гуноыро ыалол нашуморида бошад. Зеро дар фатво омадааст: шахсе ыалол шуморад ыаромро, ки ыаром буданаш бо далелыои цатъ| собит шудааст, кофир аст. Мисли тарки намозу р;заву закоту ыащ ва дигару дигар. Ё ин ки ыаром надонад хуку арацу рибову ыацци мардуму ва дигару дигарро, агарчи худ содир накунад ыам, локин дар эътицодаш онро ыалол медонад, ; кофир аст.

   Ва аз шахси мусулмон ба сабаби гуноыи кабира карданаш сифати имонро аз ; социт намекунем. Пайравони “м;ътазила” мег;янд, ки касе гуноыи кабира кард аз имон мебарояд, вале дар ыадди куфр ворид намегардад. Оныо байни имон ва куфр як фосилаи муайян мегузоранд. Аыли суннат вал щамоъат ацида дорад, ки аыли цибларо нисбат ба куфр дода намешавад. Онон ки ба тарафи цибла намоз мегузоранд, агар муртакиби гуноыи кабира бошад ыам бояд онро м;ъмин биыисобем, ба ыацицат на ба мащоз. Чунки имон тасдиц ба дилу ицрор ба забон аст, аммо амал ба аркон бошад аз камоли имон аст. Дар шахси содиркунандаи гуноыи кабира ин ду вущуд дорад, яъне тасдиц ва ицрор. Бинобар ин ;ро м;ъмин гуфта метавонем. Ин ацидаи аыли суннат вал щамоъат аст. Дигарон дар ин масъала ихтилоф доранд. Ба ацидаи оныо амал ба аркон шарти имон аст. Гар амал ба аркон нашуд аз доираи имон берун мешаванд. Шахсе ки муртакиби гуноыи кабира шавад ;ро м;ъмини фосиц гуфтан щоиз аст, агар ицрор ба забону тасдиц ба дил дошта бошад. Аммо ыукм ба куфр карданаш мумкин нест.
 
hojiДата: Панчшанбе, 03.04.2008, 23:38 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
asalomualaikum barodari aziz Abumuslimjon! smile

bismilohi rahmoni rahim!

Сообщение отредактировал hoji - Чумъа, 04.04.2008, 00:06
 
BonuДата: Панчшанбе, 18.09.2008, 07:50 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
Assalomu alykum barodar tojikislom,
Tashakuri ziyod baroi mavodhoi dastras shuda.
Ammo baroi chi,ki in sayti sumo hama chiz baroi grupa polzovateli yane mo hamai chi razblakirovat kardaii?/


<Bismillahir rahmonir rahim>,Hast kalidi dari ganji hakim,Fotihai fikratu khatmi sukhan,Noni Khudoy ast,ba u khatm kun.
 
tojikislomДата: Сешанбе, 25.11.2008, 23:33 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline
Quote (Bonu)
Assalomu alykum barodar tojikislom,
Tashakuri ziyod baroi mavodhoi dastras shuda.
Ammo baroi chi,ki in sayti sumo hama chiz baroi grupa polzovateli yane mo hamai chi razblakirovat kardaii?/

ва алайкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух ,
хохари азиз ман шуморо нафахмидам ? чи разблокировать кардаги? smile бисёр хуб мешуд агар муфассалтар шарх медодед ?
жазакиллаху хайран
 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Паёмбарон (ъ) ва сахобагон (р)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020