Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Казоу кадар
Казоу кадар
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:08 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Цазоу цадар


Вал цазоу вал цадару вал машияту сифотуыу фил азали било кайфин.     

Ва цазову цадар ва машият сифатыои Аллоы таъолоанд дар азал бе кайфияти ч| хел буданашон.

Цазо ыукми мущмалро г;янд ва цадар ыукми тафсилиро г;янд ё баръакс. Машият бошад вобаста аст ба ыарду. Собит аст, ки ин се сифати мазкур сифоти Аллоы таъолоанд дар китобу суннат иныо аз сифоти муташобиы буда ба мисли щумлаи сифоти олии Аллоы таъоло кайфият  (чигунагии) оныо номаълум аст барои мо. Ыацицати оныо барои м;ъмин п;шида аст. Вощиб аст, ки м;ъмину мусулмон ба ин сифот имон оварад ва аз цадри андозаи муайян дар боби ин сифот набояд берун биёяд, ки ощиз мемонад ва зери шубыа меафтад, зеро ацли инсон| цодир нест бар дарки пурраи оныо. Олимтарин дар боби “Цадр” касест худро аз баыси “Цадр” нигоы медорад. Касе сари ин масъала баысу мунозира мекунад, пас ин ба щоыилии ; далолат мекунад. Расули Акрам (с) дар ин боб фармудаанд:  

“Ва ыар вацто ки зикр карда шавад аз “цадр”, пас сукутро ихтиёр кунед”.   

   Вазифаи банда ин аст, ки имон оварад ба “цадр” вассалом. Барои банда беытар, ки тобеъи ыац шаваду г;ш ба щониби шаръ диыад.   

Яъламуллоыу таъоло алмаъдума фи ыоли адамиыи маъдуман ва яъламу аннаыу кайфа якуну изо авщадаыу.    

Ва Аллоы таъоло чизи набударо дар ыоли набуданаш бо ыама сифоти нестии вай медонад. Ва низ Аллоы таъоло албатта медонад чигунагии онро ыар вацто, ки онро халц кунад.

Ва яъламуллоыу таъоло алмавщуда фи ыоли вущудиыи мавщудан ва яъламу аннаыу кайфа якуну фаноуыу.      

Ва медонад Аллоы таъоло чизи мавщудро дар ыоли вущудаш. Ва медонад Аллоы таъоло ыамон чизи мавщудро чигуна нест мешавад баъди иродаи худ бе таьайюри илмаш ягон заррае.

Ва яъламуллоыу таъоло алцоима фи ыоли циёмиыи цоиман ва изо цаъада ъалимаыу цоидан фи ыоли цуъудиыи мин ьайри ан ятаьайяра ъилмуыу ав яыдуса лаыу ъилмун.       

Ва медонад Аллоы таъоло цоимро (рост истодаро) дар ыоли циёмаш (рост буданаш)  цоим медонад. Ва медонад цоидро (нишастаро) дар ыоли нишастанаш нишаста, дар кадом ыоле ки бошад ба ыамон ыолат медонад. Ва ыам медонад таьйири ыолатро.

   Масалан пеш аз нишастан нишастанашро медонад бе таьйир ёфтани илмаш. Зеро илми \ таъоло таьйир намеёбад.  Зеро илми Аллоы таъоло цадим аст ва мисли илми махлуц ыодис нест:

Ва локиннат таьйиру вал ихтилофу яыдусу фил махлуцина.

Ва локин таьйиру ихтилофу интицол  аз як ыолат ба ыолати дигар ва ихтилофи ыолатыо аз циёму цуъуду монанди иныо пайдо мешавад, ин барои бандагон аст, аммо Худованд аз чунин ыолатыо пок аст.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:08 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Халацаллоыу таъоло алхалца салиман минал куфри вал имони.

Яъне:Халц кард Аллоы таъоло махлуцотро солим аз осору нишонаи куфр ва нури имон.

  Инсон цобили исёну иысон аст, метавонад яке аз дуро цабул  намояд, на ыардуро, зеро ин ду чиз ба ыамдигар хилофанду зид мебошанд.

Сумма хотабаыум ва амараыум ва наыоыум факафара  ман кафара би феълиыи  ва инкориыи  ва щуыудиыил ыацца би хизлониыи таъоло ийёыу. 

Баъди халц кардани махлуцот Аллоы таъоло хитоб кард оныоро ба ибодат ба воситаи паёмбарон барои саодаташон ва амр кард оныоро ба имону тоат ва наы|  (манъ)  кард оныоро аз куфру маъсият.

   Пас кофир шуд шахсе, ки кофир шуд ба ихтиёри худаш ва инкори худаш аз р;и дар щаылу нодон| монданаш.\ кофир шуданаш аз р;и кибру саркашиаш ва цабул накарданаш амру наыйи Аллоы таъолоро. Ин ба он хотир сар зад, ки нусрат доданро ба \ Парвардигор тарк кард. Ва барои адои он чи ки ризои худаш аст, ба ; тавфиц надод.

  Ин тацозои адли Парвардигор аст, ки он чуну чаро надорад.       

Ва омана ман омана би феълиыи ва ицрориыи ва тасдициыи битавфициллоыи таъоло ийёыу ва нусратиыи лаыу. 

Ва имон овард шахсе  (баъди хитобу амру наы|) , ки имон овард ба феъли худаш ва инциёдаш  (сар хам кард)  ва ицрор ба забон ва тасдиц кард ба дил мувофиц ба амру иродаи Аллоы таъоло ва тавфиц додану нусрат додани Аллоы таъоло ;ро дар он чи, ки цазо ва цадар карда буд ба муцтазои фазли худ.

   Албатта ыама дар илми Аллоы таъоло маълум буда, ыама ба муцтазои илми \ ыаракат мекунанд. Ин олам дорои ибтило ва зироатгоыи охират аст. Амру наы| ва хитоб шуданаш ыикмати Парвардигор мебошад. 

Ахраща зуррийята Одама мин сулбиыи ъало сувариззарри фащаъалаыум уцалоа фахотабаыум ва амараыум ва наыоыум фа-ацарру лаыу биррубубияти факона золика миныум имонан фаыум юладуна ъало тилкал фитрати. 

Ва хорищ кард зурияи Одам ъалайыиссаломро, ки меояд табаца баъди табаца то р;зи циёмат аз камару пушти ; ва аз пушту камари фарзандонаш ба сурати м;рчаи майда,  баъзе оныо сафед ва баъзе оныо сиёы ва оныо парешон гашта, баъзе дар тарафи рост ва баъзе дар тарафи чапи Одам  (ъ)  щой гирифтаанд.

   Пас гардонид оныоро соыибони ацлу фаросат бар нафсыои худ. Оныоро бар худашон ва ыамчунин малоикаыоро шоыид гирифту ба оныо хитоб карда гуфт \ таъоло: “Оё нестам ман Парвардигори шумо?” Гуфтанд он олами арвоы, ки “Бале” яъне Парвардигори мо ыаст|.  Баъди ин Аллоы таъоло оныоро амр ба эысон ва имон намуд ва аз куфру куфрони неъматыояш наый кард. Оныо бошанд ба Рабб будани Аллоы таъоло ва ба банда будани худашон ицрор мекарданд, ки гуфтанд:”Бале”. Пас ыамин ицрорашон дар олами арвоы имони ыациц| ё ыукм| аст. Инсон ба ыамин имони фитр| таваллуд меёбад. Аыди “Мисоц” ба китобу суннат собит аст (ниг. сураи”Аъроф” ояти172). Инчунин ыадиси Расулуллоы  (с)  аст, ки: "Куллу мавлудин юладу ъало фитратил исломи". 

    Шахсе ба балоьат расаду ба ; даъвати ислом нарасид на имонро сифат карда метавонаду на куфрро ва ба чизе эътицод надорад, ки ; зидди имон бошад ё мувофици имон бошад, чунин шахс маъзур аст. Агар куфрро сифат кунаду эътицод дошта бошад ба он ё эътицоди куфр дораду сифат карда наметавонад, чунин шахс узрдор нест. \ аз аыли нор асту он що абад| монад  (Мулло Ал| цор|)

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:09 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ва ман кафара баъда залика фацад баддала ва ьайяра ва ман омана ва саддаца фацад сабата ъалайыи ва довама. 

Ва шахсе кофир шавад баъди имони мисоц|, бас ба таыциц бадал кардааст имони фитриро, ки ато шуда буд ба ; ба куфри касб|. Ва шахсе зоыир кунад имонашро ва тасдиц кунад ба ин тарица, ки имони забониаш мутобици имони цалбиаш бошад, пас чунин шахс собиту устувор мондааст бар имонашу бар динаш, ки асл| аст. Ва барцарор мондааст ба имони фитрии аввалаш ва давом додааст онро ба ищрои исломаш. 

Ва лам ющбир аыадан мин халциыи ъалал куфри ва ло ъалал имони ва ло халацаыум м;ъминан ва ло кофиран валокин халацаыум ашхосан вал имону вал куфру феълул ъибоди.    

Ва щабру цаыр накардаст Аллоы таъоло касеро аз халцаш ба кофир шудан ё имон овардан. Яъне Аллоы таъоло тоъату маъсиятро дар дили бандааш аз р;и цаыру ьазаб халц накардааст. Балки ин ыардуро мацрун  (царибкардашуда)  халц кардааст ва ба ихтиёру касби банда вогузоштааст. Пас кофир дар куфраш маъзур нест ва м;ъмин бар имонаш мащбур нест. Балки имон барои м;ъмин маыбуб аст ва куфр бошад талаби кофир аст.

  Хулоса Аллоы таъоло ба фазлу марыамати худ имонро д;ст гардонид барои мо ва бо эысон дар дилыоямон зинат дод. Инчунин макр;ы гардонид куфру фисцу исёнро.

Алыамду лиллаыил лази ыадана лиыаза  ва мо кунна линаытадия лавло ан ыаданаллоыу. 

Ыамду шукри бисёр мар он Худоеро, ки моро ба с;и ислом ыидоят кард. Ыоло он ки мо ыидоят ёфта намебудем, агар Офаридгор моро ыидоят намекард. 

  Ва ба адлаш тарк кард ыидояти аыли куфрро ва куфру исёнро ба оныо д;ст гардонид ва имону эысонро бар оныо макр;ы гардонид. Аллоы таъоло касеро хоыад ыидоят мекунад ва касеро хоыад гумроы месозад. Ин кори вай аст ва чуну чаро надорад. Аллоы таъоло ба щабру икроы (мащбур|) инсонро м;ъмин ё кофир халц накардааст. Балки чунин халц кардааст, ки цобилияти цабули имону ихлосу куфрро дорад. Аз ин мебарояд, ки касби имону куфр ба ыисоби ихтиёри банда вогузор шудааст, изтирор| ё мащбур| набудааст.

Ва яъламуллоыу таъоло ман якфуру фи ыоли куфриыи кофиран .

Ва медонад Аллоы таъоло шахсеро, ки кофир мешавад дар ыоли кофириаш кофир мебинад ;ро ва бадаш мебинад.

Фаизо омана баъда залика ъалимаыу м;ъминан фи ыоли имониыи ва аыаббаыу мин ьайри ан ятаьайяра ъилмуыу ва сифатуыу.  

Пас ыарвацто шахсе баъди цабули куфр имон оварад, Аллоы таъоло ;ро м;ъмин медонад дар ыоли имон доштанаш ва д;ст медорад ;ро бидуни таьйир ёфтани илми \ таъоло ва ыамчунин аст сифаташ.Инчунин ьазаби \, ки вобастаг| дорад ба куфр ва ризоияташ, ки вобастаг| дорад ба имони банда, ин сифат ыам таьйир напазирад. 

   Ба таыциц Аллоы таъоло доно ва огоы аст ба куфру имони бандаыо пеш аз вущудашон дар р;зи мисоц, ки он шоыид гирифтани нафсыои худи бандаыо ва малоикаыо дар аыде, ки р;зи мисоц баста шуда буд.

 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:09 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Ва щамиъу афъолил ъибоди минал ыаракати вассукуни касбуыум ъалал ыацицати валлоыу таъоло холицуыо. 

Ва щамиъи феъли бандаыо ч| аз ыаракат ва ч| аз сукунат, ч| куфру имон ва ч| тоъату исён ихтиёр ва касби худи бандаыо аст. Ин на мащоз асту на икроыу на ьалаба, балки ыамаи инро бандагон аз р;и ихтилофи ыавою ыавас, майлу хоыишашон ихтиёр мекунанд.

   Аллоы таъоло холицу эщодкунандаи феълыои банда аст мувофици иродаи худ. Аммо касбу интихоби феъл аз с;и банда ба амал меояд. Косиб ба касбаш мустацил нест, аммо холиц ба халцаш мустацил аст.

   Ыазрати имоми Аъзам (разияллоыу аныу) гуфтанд: Ицрор мекунем, ки албатта банда бо щамиъи аъмолаш ва ицрораш ва маърифаташ махлуц аст мар Аллоы таъолоро. На чунон аст, ки аыли “м;ътазила” ацида доранд.

Ва ыия куллуыо бимашиятиыи ва илмиыи ва цазоиыи ва цадариыи. 

Ва ыама афъол аз хайр бошад ё шар агарчанде, ки касби банда бошад ыам ба машияту иродаи Аллоы таъоло аст ва ба илми \ ва мувофици ыукму цазову цадари вай аст.

Ваттоъату куллуыо конат вощибатан биамриллоыи таъоло ва бимуыаббатиыи ва биризоиыи ва илмиыи ва машиятиыи ва цазоиыи ва тацдириыи.  

Кулли тоъатыо ки шомили фарзу вощибу суннату мустаыаб ва ыар мицдоре, ки бошад хоы кам ва хоы бисёр вощиби амри Аллоы таъолоанд ба муыаббату ризоияту илму машият ва цазову тацдири худи Аллоы таъоло аст мувофиц бо он чи, ки дар Лавыулмаыфуз сабт рафта буд. Ыамаи ин ба мицдоре, ки Аллоы таъоло тацдир кардааст ыосил мешавад  (ниг сураи “Анфол” ояти 46, “Оли Имрон” ояти 76-134, “Бацара” ояти 222, “Моида” ояти 119).   

Вал маъоси куллуыо биъилмиыи ва цазоиыи ва тацдириыи ва машиятиыи ло бимуыаббатиыи ва ло биризоиыи ва ло биамриыи. 

Ыама гуноы хоы саьира бошаду хоы кабира ба илми \ таъоло ва цазои \ ва тацдири \ ва иродаи вай аст, на ба муыаббату ризо ва амри \.

   Иродату машият ом буда бар феъли писандида ва ьайри писандида вобастаг| дорад. Аммо ризо, муыаббат ва амр ба эысон: ба кори дурусту савоб вобастаг| дорад. Аз ин хотир ба цазои \ ва тацдири \ то щое, ки аз Аллоы таъоло аст бояд роз| шуд ба чи навъе ки бошад, агар иродаи \ таъоло намебуд, ыаргиз ыещ чиз ба вуц;ъ намеомад  (ниг.  “Оли Имрон”ояти 32-57, “Аззумар”ояти 7,  “Наыл”ояти 90) . Ба хилофи амри \ набояд роз| шуд, чунки кори наы| зидди амр аст, бинобар ин тасаввур карда намешавад куфрро ин ки ба амри \ таъоло бошад, ин цавл назди салафи солиыин маъруфу машыур аст. Масалан вацто ки тацдири касе кофир| бошад бояд то щое, ки аз Аллоы таъолост ба тацдир бояд роз| шуд,  локин вацто ки банда куфрро касб мекунад ризо набояд шуд, чунки хилофи амри \ таъоло шуд, зеро ризои куфр куфр аст. Ва касбу ихтиёр аз щониби худи банда аст, на дар оне ки тацдир. Валлоыу аълам.

 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Казоу кадар
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019