Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Сураи Калам
Сураи Калам
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:24 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Сураи Цалам   سورة القلم


Дар Макка нозил шуда ва он 52

оят буда 68-ум сураи Цуръон аст
Цалам сураест, ки асли ацидаву имонро дар бар гирифтааст. Он се мавз;ъи асосиро ёдрас ва р;шан мегардонад. Аввал пайьамбарон, даъвати оныо ва кофирону ба шубыа назар кардани оныо ба с;и фиристодагони Худоро баён месозад. Дуввум циссаи соыибони боь, ки мурод аз он натищаи оцибати куфр ва фаымонидани эътибори инсон бо он чи ки Худованд дар охират барои м;ъминон ва кофирон муыайё сохтааст ба маърази хонанда мегузорад. Саввум исботи Пайьамбари барыац будани ыазрати Муыаммад (с)-ро зикр мекунад. Ыамчунин дар ин сура аз цадру циммати пайьамбарон ва пок будани оныо аз айбыое, ки мушрикон ба оныо мебастанд ва соыиби ахлоци ол| будани пайьамбарон таъкид мешавад. Баъдан сухан аз мушрикони Макка меравад, ки бо вущуди неъматыое, ки Аллоы таъоло ба оныо додааст ношукр| мекунанд. Дар хотимаи сура ыац субыонаыу ва таъоло Пайьамбари худ (с)-ро ба сабру шикебо| даъват намуда, ба ; мефармояд, ки мисли ыазрати Юнус (ъ) дар ищрои вазифаи худ ба саросемаг| ва шитобзадаг| роы надиыад.

  Ба хости Худо оьоз мекунем ба тарщума ва тафсиру шарыу эзоыи мухтасари оятыои ин сураи Цалам.

بسم  الله  الرحمن  الرحيم

   Бисмиллоыир раымонир раыим

Ба номи Худованди бахшояндаи меырубон

ن والقلم وما يسطرون﴿1

1. Нун вал цалами ва мо ястурун.

Цасам ба цалам (-и аъло) ва ба он чи менависанд (фариштагон)

  Дар Цуръони карим якчанд сура бо ыарфыои щудогона яъне бо ыарфыои алоыидаи алифбои араб оьоз мегарданд, ки инро муцаттаъ (яъне аз дигар ыарф щудо) мег;янд. Сабаби инро дар сураи Бацара ба тафсил иншоаллоы хоыед хонд. Сари ин масъала уламои ъизом бисёр фикрыо рондаанд. Масалан дар инщо ыарфи "нун"-ро мифтоыи исми Худо маънидод кардаанд, ки он "Нур", "Носир" аст. Онро ыарфи охири исми Аллоы таъоло яъне "Раымон" баъзе ацида кардаанд. Баъзе аз муфассирин гуфтаанд, ки номи ин сура аст, ки ба "Нусрат"-и \ таъоло далолат мекунад. Ва ин ыам машыур аст, ки "Нун" номи моыист. Аз ин хотир ыазрати Юнус (ъ)-ро "Зунун" мег;янд. Пайьамбар (с) гуфтаанд, ки Худованд пеш аз ыама цаламро офарид ва баъд аз он "Нун"-ро офарид, ки он як давот (ранг барои навиштан) аст. Ба монанди ин доир ба ин масъала фикрыои зиёд баён шудаанд. Мо чизе аз худ гуфта наметавонем. Вазифаи худ медонем, ки дар атрофи ин масъала фикрыои иттифоц| ва далелыои боцувватро бароятон пешкаш бисозем. Худованди мутаъол як чанд сураро тавре дар боло зикр кардем бо ыарфыои щудогона ба мисли нун, цоф ва амсоли ин оьоз кардааст. Ин як танбеыи калон барои мушрикон аст. Аллоы таъоло ба оныо мефаымонад, ки ай мушрикон Цуръони нозилкардаи мо аз ыуруфи алифбое, ки шумо доред берун нест. Аммо он китоби илоыист ва дар сохтани чунин як китоб шуморо ощиз гардонидааст. Агар бовар надоред пас чун соыиби алифбое ыастед, ки Цуръон бо он навишта шудааст ва цоьазу давот доред пас нависед китобе ба мисли Цуръон. Ыол он ки дар анщоми чунин кор ощизед ыарчанд баъзе бар баъзеи дигар ёвару мададгор шавед ыам. Ва ощизию дастк;тоыии шумо собит гардидааст. Баъд аз он \ таъоло ба цалам цасам мех;рад. Сураи Цалам яке аз сураыои аввали нозилшудаи Цуръон аст. Дар он ыангом цисми зиёди Арабистон хондаву навишта наметавонист. Ыазрати Расулуллоы (с) низ чашми хат надошта ва ба даст цалам ыам нагирифта буданд. Аммо аввалин сураыои Цуръон нозил мешуд. Ом;хтани хат, ёд гирифтани хондан ва талаби илму маърифат дар он сураыо тарьибу ташвиц мешуд. Савганд ба цалам х;рдани Аллоы таъоло р;шан сохтани эътибору мартабаи баланди цалам аст пеши Худованд ва аз ин дарс гирифтан аст. Цасами Худованд таныо ба цалам анщом намеёбад, балки ба сатрыо низ \ таъоло цасам ёд кардааст. Мацсад аз ин ояи карима чист ? Мацсад р;шан аст яъне зарурати дарёфтани илму маърифат, баланд будан ба хондану навиштан. Зеро бе ом;зиши илм маърифати илоы| ба даст намеояд. Аз аыамияти бузурги илму дониш аст, ки Пайьамбари Худо (с) амр карда бар ыар як умматаш "аз гаывора то г;р дониш бищ;й" . Тавре мебинем ыан;з чаыордаы царн цабл Цуръон башорати зарурати р; овардан ба илму донишро дода буд. Оё ин магар м;ъщиза нест ? Бубинед то даври мо хондану навиштан то ч| андоза рушду камол ёфтааст, ки хатыои бостониро (мисли хати паылав|), ки таърихи  чандиныазорсола доранд мехонанд, мошинаыои электронии ыисоббарор| ба вущуд омад ва тарзыои гуногуни табъу нашр арзи ыаст| кард. Вале бо вущуди чунин пешрав| китобе ба мисли китоби илоы| яъне Цуръони азимушшаън офаридан аз имкон берун аст. Зеро он каломи раббонист... Вале халци цалам ва "нун", (ки Худо донотараст дар маънии он) ва забон, ки бародари цалам аст барои ифодаи мацсад бо хат ин як фазлу марыамати илоыист, ки инсонро аз миёни махлуцоташ имтиёз дод то ыарф бизанад ва цаламу давот дод то фикрашро навишта бисозад.

  Савганд ба цалам ишора ба эътибори баланди цалам, матни Цуръони карим, аыодиси набав| ва аыли цалам яъне нависандагон аст.

ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴿2

2.Мо анта биниъмати раббика бимащнун.

Нест| ту ба фазли Парвардигори ту девона.

  Чун омадани ваыйи илоы| ба с;и Пайьамбар (с) оьоз гардид ва ; мардумро ба с;и ислом даъват намуд ва роыи ыидоятро ба оныо нишон дод, Худованд баъзеи оныоро ыидоят кард ва баъзеи дигараш бар гумроыии худ боц| монданд. Аз р;и щоыил| ва таасуб Расули Худо (с)-ро  мегуфтанд, ки девона шудааст ва ыар гуна т;ымату б;ытонаш мезаданд. Аллоы таъоло бо ояи боло ин ацидаро рад карда, ба ояи зер Расулаш (с)-ро тасалл| медиыад.

وإنّ لك لأجرا غير ممنون﴿2

3.Ва инна лака лаащран ьайра мамнун.

Ва албатта мар турост музди беминнат (бениыоят).

  Худованд Расулаш (с)-ро бо тасалл| башорат медиыад : Ай Муыаммад (с) ту дар муцобили т;ымату истеызои мушрикин сабру таыаммул бурдбор| нишон медиы|, ба ыамаи ин душвориыо нигоы накарда, Паёмбарии худро ба оныо мефаымон|, Цуръоне, ки бар ту ваый мегардад бе нуцсон ва бе илова аз худат ба оныо мерасон| ва ба с;и ислом даъваташон мекун|. Ыарчанд, ки аз с;и оныо ба ту изо (озор) мерасад, вале ту тоцат карда, бар зарари оныо дуъои бад намекун|. Башорат бод мар туро, ки барои ту ащру савоби бузург аст. Барои кулли уммат аз ин оят панд бардоштан аст, ки ба ыангоми сахт| сабр бояд варзид, ки Худованди меырубон собиронро д;ст дорад.

Щаыон щои гудози д;стон аст,

      Зи дуниыо ба душман б;стон аст.

             Надид Фиръавни кофир дарди сарро,

        Надид Шадодиёнаш чашми тарро.

                           Ба одам тавбаи инозаламно,

       Биёбон шуд кашан дар пои Мусо,

   Ба фарци Зикриёяш арраи тез,

                           Баёзи гардани Яыёш хунрез.

        Бубин щирщисро ыар р;з куштан(д)

      Халилуллоыро дар байни гулхан.

        Ыабибашро кунад хунрези дандон,

                          Ад;ёнро кунад чун калб хандон.

                          Муыибонаш сипар тири балоро

                          Зи роыи дард мебахшад даворо.

وإنك لعلى خلق عظيم﴿4

4.Ваиннака лаъало хулуцин ъазим.

Ва ыар ойина ту бар хулци бузург ыаст|.

  Ё Муыаммад (с), ту соыиби хулцу атвори баланд ыаст|, ба таыциц Аллоы таъоло бар ту фазилатыо, хислатыои ыамида ва камолотро щамъ кардааст. Аллоы таъоло бо чунин сифатыои бузург Расулаш (с)-ро дар Цуръони мащид зикр кардааст. Ыазрати Муыаммад (с) олим, ыалим бисёр боыаёву бисёр ибодаткунанда, бо саховат, собиру шокир, бо тавозуу з;ыд, нак;гуфтору нак;рафтору нак;кирдор буд. Ин ояи карима баыои баланд аз тарафи Худованд аст нисбат ба ыазрати Муыаммад (с) ва далел аст барои бастани даыони бефарози х;рдагирон. Аз модарамон ыазрати Оишаи Сиддица асыоби киром аз хулци он ыазрат (с) суол карданд. Гуфт : "Хулци ; Цуръон аст". Яъне дар Цуръон ч| хулци ыамида бошад дар он ыазрат дида мешуд. Ва сухани он ыазрат аст : "Ман фиристода шудаам то ки хулци ыамидаи боцимондаро тамом карда ба камол расонам". Инсони соыиби хулци ыамида метавонад дар баробари касе, ки р;з р;заи нафл медорад ва шабро ба намози нафл мегузаронад савоб ыосил кунад.

  Хулоса, аз хулцу одоби ыазрат (с) ки ибрати оламиён аст ыар цадар сухан кунем кам аст. Ыаминро бояд донист, ки ислом ва Цуръон барои инсонро комил сохтан омадааст ва эътибори хулци ыамида наздашон хеле баланд аст.
Сообщение отредактировал tojikislom - Чумъа, 02.11.2007, 17:28
 
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:24 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

فستبصر ويبصرون﴿5

5.Фасатубсиру ва юбсирун:

Пас хоы| дид ва ишон низ хоыанд дид, ки:

بأيّيكم المفتون﴿6

6. Би аййикумул-мафтун:

Бас кадом яке аз шумо девонаг| доред?

  Яъне ба зуд| ё Муыаммад, (с) мебин| ва цавмат ва мухолифони ту яъне куффори Макка чун нозил шавад азоб хоыанд дид, ки кадоме аз шумо девона ыастед.

  Ин сура бештар дар нисбати Ал Валид ибни Муьира ва Аб;щаыл нозил шуд. Вацте ыазрат (с) мардумро даъват мекарданд, мушрикони араб мегуфтанд, ки ба Муыаммад (с) щину шайтон ёр шудааст. Аллоы таъоло мег;яд фардо хоыанд дид, ки к| девона шудааст ва ба к| шайтон ёр шудааст.

إن ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴿7

7. Инна раббака ыува аъламу биман залла ъан сабилиыи ва ыува аъламу бил муытадин:

Албатта Парвардигори ту ; донотараст ба касе, ки ьалат кардааст роыи ;ро ва ; низ донотараст ба роыёфтагон.

  Ба таыциц девона оныоянд, ки аз ацле Худованд ба оныо додааст манфиат набардоштанд ва ацлро дар щои худ ба кор набурданд то аз азоб нащот ёбанд ва некбахту саодатманд бошанд. Ин се оя мурощиат ба ыазрати Расул (с) буд, ки аз он чи мушрикон мег;янд маызуну дилхаста ва р;ыафтода нашавад. Аллоы таъоло мег;яд ыама барои ман маълум аст, к| ба роыи хато рафтаву гумроы гашта ва ба залолат дучор гардидааст ва к| ыидояту роыи рост ёфтаву аз зумраи растагорон аст.

  Ояи минбаъда такиди Аллоы таъоло ба фиристодашудааш (с) аст, ки мефармояд итоъати мункиронро макун ва пайрави хулци хабиси оныо машав.  

فلا تطع المكذّبين﴿8

8. Фало тутиъил муказзибин:

Бас итоат макун дур;ь пиндорандагонро (ба дини ислом).

  Ыангоме, ки сардорони куффори Макка Расул (с)-ро барои ворид шудан ба дини падаронашон даъват намуданд, Аллоы таъоло ;ро аз ин манъ сохту наый кард, ки оныоро итоат накунад. Зеро оныо ашхосе буданд, ки дур;ь ыисобиданд рисолати ыазрат (с)-ро ва Цуръонро ба хотире, ки Аллоы таъоло ба ; шаръи мустацим ва хулци азимро инъом кардааст бинобар ин бухлу ыасад варзиданду бардошт накарданд.

ودّوا لو تدهن فيدهنون﴿9

9.Вадду лав тудыину фаюдыинун:

(Оныо) орзу карданд, ки мулоимат кун| то ишон низ мулоимат кунанд (нарм шаванд дар нисбати ту).

  Дар дин муросои ацидав| мумкин нест! . Оныо мушриконанд, ки дар баъзе корыои дин| хушомадро пеша мекунанд. Тавре ба ту ай Муыаммад (с), пешниыод кардаанд то ту парастиши бутыои оныоро кун| ва оныо парастиши Худои туро кунанд, ту санои буту санамыои оныоро г;й ва оныо Худои туро ыамду сано г;янд. Аллоы таъоло мефармояд: ыещ гоы аз паи чунин таклифыо марав, зеро ин далели р;шан аст ба заъифии ацидаашон. Охир агар оныо худоыои худро бузург медонистанду аз азоби ; метарсиданд ыещ вацт ба ибодати Худои ту роз| намешуданд. Акнун ки бо ту дар ибодат сулыро пеша мекунанд маълум мешавад, ки оныо хуб медонанд, ки аз худоыояшон на нек| ба вуц;ъ меояд ва на бад|, вале ин ыацицатро нодида мегиранд ё дидаву дониста онро р;п;ш мекунанд.

ولا تطع كلّ حلاّف مهين﴿10

10.Ва ло тутиъ кулла ыаллофин маыин:

Ва итоъат макун ыар бисёр цасамхори ыациру фощирро.

  Ай Муыаммад (с), фармони касеро, ки ба ыаццу ботил бисёр цасам мех;рад ва ин иыонат кардани азамати Аллоы таъоло аст цабул макун, ки чунин шахс фощиру ыацир аст.

همّاز مّشّآء بنميم﴿11

11.Ыаммозим машшоим бинамим:

(Ва) ыар айбгирандаро (ва) ыар равандаро ба суханчин|.

  Ва пайрави макун ба ашхоси хурдагиру айбгиранда ва ьайбаткунанда, ки бо ин амалашон г;шти бародарони худро мех;ранд ва на ба наммому суханчинон, ки сухан аз як мащлис ба мащлиси дигар мебаранд то нифоц дар роыи Худо воцеъ кунанд. Оныо низ ыациру фощиранд оныоро итоъат макун.

مّنّاع لّلخير معتد أثيم﴿12

12.Манноил-лилхайри муътадин асим:

(Ва) ыар манъкунанда молро, аз ыад гузаштаи гунаыкорро.

  Ва ыар касе, ки дар сарф кардани мол бахил аст ва дар садаца додан мумсик| мекунад ва дар роыи Худо золиму тащовузкор аст бо зулму душманияш гунаыкори аз ыад гузашта аст пайрав| макун.

عتلّ بعد ذلك زنيم﴿13

13.Ъутуллим баъда золика заним:

(Ва) ыарсахтр;й (бер;) баъд аз ин мулыац ба цавмеро.

  Яъне он кас, беору бешарму бер; буда, сахтдилу бефаым аст илова бар ин сифатыои бади вай ин ки ибни зино (ыаромзода) ыам ыаст. Ин сахттарин ва цабеытарин сифат аст. Чунин фардро насаб саыеы нест ва арабыо ;ро "даъй" (омад) мег;янд. Ин ишора ба Алвалид ибни Муьира аст, ки тайи 18 сол касе намедонист писари кист. Таныо чун ба синни 18 расид нафаре изыор дошт, ки ; яъне Алвалид писари ман аст. Маълум аст, ки чун нутфа хабис бошад валад ыам хабис мешавад. Вацто ки ин сифоти хабиса дар ; бараъло зоыир аст, чунин шахсро итоат макун!!!

  Дар ривоят омадааст, ки чун ин оёт нозил шуд Валид назди модар омад ва гуфт: Худои Муыаммад (с) маро ба 9 сифат муаррифи кардааст, ки ыама он дар ман зоыир аст магар якто, мег;яд маро, ки заними ыаст|. Агар росташро ба ман наг;й, бо ин корд саратро аз танат щудо месозам. Модараш гуфт: Падарат инин (ыез) буд, аз дасташ кори шаб намеомад, барои зоеъ нашудани молу мирос баъд аз сарамон як ч;понро бар худам цодир гардонидам ва ту валади ; ыаст|. Баъди ин Валид фаымид, ки дар ыацицат ыаромзоидашуда аст. Ва он 9 сифат ин аст :

   1.Ыаллоф – бисёр цасамх;р.

   2.Моыин – бадгумон, дур;ьг;й.

   3.Ыаммоз – мардумонро айб кунанда.

   4.Машшоим бинамим – суханчин.

   5.Манноъим лилхайр – монеъи хайру эысон.

   6.Муътадим – тащовузкор.

   7.Осим – сергуноы, пургуноы.

   8.Утуллин – даьалмуомила.

   9.Заним – ыаромзоидашуда.

أن كان ذا مال وبنين﴿14

14.Анкона зо молин ва банин:

Ба сабаби он ки ыаст соыиби мол ва фарзандон.

  Валид ибни Муьира хеле бадавлат ва соыиби моли бисёру фарзандони зиёд буд. Табиист, ки инсони камхирад бо соыиб шудани чунин ашё фахру ьурур варзида нописанди мардумон мекунад, сифатыои пасту разилаи дигар дар ; пайдо мешавад ва шукри неъматыое, ки Аллоы таъоло ба ; додааст ба що намеорад. Валид ибни Муьира, ки ин 9 сифати пасту зиштро дар худ дошт боз Аллоы таъоло як сифати нангинеро ба ; нисбат медиыад, ки он ыаромзода будани вай аст. Инро дониста ; якбора кофиртар ва бадбахттар гашт.

إذا تتلى عليه ءَياَتنا قال أسَاطير الأوّلين﴿15

15.Изо тутло алайыи оётуно цола асотирул-аввалин:

Чун хонда шавад бар вай оятыои моро г;яд: афсонаыои пешиниёнаст.

  Ба он фощири бадбахт ыар гоы, ки оёти Цуръон хонда мешавад аз р;и изо (озор) расонидан ва масхара намудан мег;яд, ки ин ыама хурофот ва афсонаыои пешиниёнаст,ки Муыаммад (с) онро бофта ба Худо нисбат медиыад ва худро Расул эълон доштааст. Худованд ба ин Валид ба азоб гирифтор шуданашро ваъда дода хушдор медиыад, ки:

سنسمه على الخرطوم﴿16

16.Санасимуыу ъалал-хуртум:

Зуд аст доь хоыем ниыод бар бинияш.

  Аллоы таъоло мег;яд мо ин худоношиносро ба наздик| нишонае бар хартумаш хоыем ниыод, ки то маргаш ;ро бо ин нишона хоыанд шинохт.

Ташбеыи бин| инщо ба хартум омадааст, ки хартум дар фил ва хинзир дида мешавад ва ин дар сатыи хор| ва паст| царор доштани инсон аст.

Говону харони борбардор

    Беы аз одамони мардумозор.

  Ба таыциц Валид р;зи щанги Бадр аз зарби корд аз бинияш захм бардошт ва пайи он то марг дар ; боц| монд. Ин сурати ;ро зишт намуд. Зеро пай ва доьи дар р;й буда бад аст ва маыз дар бин| буда аз он бадтараст. Ба ин хотир, ки зинати зиёди ыусни р;й аз бин| аст. Тасаввур кунед р;и бебин| ч| гуна бад менамояд.

 
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Сураи Калам
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019